Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Productblad: kunstbasalt voor de toepassing als grof toeslagmateriaal

Technische eigenschappen

Korrelverdeling (4/32)

zeefrest op zeef (%m/m)

minimaal

maximaal

C45

C31,5

C16

C4

2 mm

-

0

30

85

95

0

5

70

100

100

* Er zijn veel handelsmaten voor het product grof toeslagmateriaal. Ter illustratie is in de tabel een veelgebruikte handelsmaat opgenomen. Voor de korrelverdelingen van andere handelsmaten: zie NEN 5905.

eigenschap

eenheid

eis

volumieke massa

kg/m3

≥ 2000

gehalte aan zachte bestanddelen

% (m/m)

≤ 0,5

vorstbestandheid (massaverlies)

% (m/m)

≤ 3,0

percentage platte stukken

% (m/m)

≤ 40,0

gehalte aan korrels met meer dan 90% rond oppervlak

% (m/m)

≤ 1,0

gehalte aan korrels met meer dan 50% gebroken korreloppervlak

% (m/m)

≥ 90,0

Los-Angeles-waarde

-

< 50

** voor gebruik als toeslagmateriaal in beton voor straten en verhardingen

Chemische eigenschappen

eigenschap

eenheid

eis

in zuur oplosbare sulfaten (berekend als SO3)

% (m/m)

≥ 1,0

gehalte aan sulfiden

% m/m S

≥ 1,0

vlekkenindex

-

≤ 20

tijdstip binding van cementpasta vervaardigd met extract toeslagmateriaal

% (m/m)

≤ 25 t.o.v. referentie

Milieuhygiënisch
Bij het toepassen van bouwstoffen in een werk op landbodem of in oppervlaktewater moet de kwaliteit voldoen aan de eisen die daarvoor gelden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit mag niet de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit overschrijden.

De kwaliteit van de bouwstoffen moet op grond van artikel 28 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit blijken uit een milieuhygiënische verklaring. In de paragrafen 3.4-3.6 van de Regeling bodemkwaliteit is vermeld welke typen milieuhygiënische verklaringen kunnen worden gebruikt.