Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Productblad: zand uit baggerspecie voor toepassing als stabilisatielaag

Technische eigenschappen

Korrelverdeling

Zeefrest op zeef (% m/m)

eis*

63 µm

≤ 15**

* Uitgaande van onbewerkt baggerspecie.
** In het geval dat tussen de 10 en 15% op de zeef 63 mm blijft liggen geldt de aanvullende eis dat maximaal 3% van de minerale deeltjes (van de fractie door 2 mm) door zeef 20 mm mag gaan.

Overige technische eigenschappen (mengsel zand en stabilisator)

Eigenschap

eenheid

eis

Duurzame vormvastheid middels de diffusieproef

g/m2

≤ 30

Druksterkte na zeven dagen

MPa

≥ 2,0

Druksterkte na 28 dagen

MPa

≥ 3,0

Milieuhygiënisch
Bij het toepassen van grond of baggerspecie op landbodem of in oppervlaktewater moet de kwaliteit voldoen aan de eisen die daarvoor gelden in het generieke of gebiedsspecifieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit. In het generieke toetsingskader mag de kwaliteit niet de Maximale Waarden overschrijden zoals genoemd in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. In het gebiedsspecifieke toetsingskader mogen de gemeten kwaliteitswaarden niet de Lokale Maximale Waarden overschrijden die in een (water)bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer zijn vastgelegd. In het geval van grootschalige toepassing moet worden voldaan aan de emissie-eisen zoals genoemd in bijlage B van de Regeling.

De kwaliteit van de grond of baggerspecie moet op grond van artikel 38 lid 1 van het Besluit bodemkwaliteit blijken uit een milieuhygiënische verklaring. In paragraaf 4.3 van de Regeling bodemkwaliteit is vermeld welke typen milieuhygiënische verklaringen kunnen worden gebruikt.