Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - saneringsvarianten grootschalige industrielocaties (meerdere ‘gevallen’ van verontreiniging met één eigenaar)

De mogelijk toepasbare varianten voor grootschalige industrielocaties komen overeen met de varianten zoals beschreven bij de karakteristieke enkelvoudige situaties ‘benzinestation’ en ‘chemische wasserij’ of kunnen worden gevormd uit combinaties daarvan. Ook combinaties zoals beschreven bij de karakteristieke complexe situatie ‘metaalbewerkende industrie’ kunnen worden toegepast.

Andere manieren van aanpak

Eigenaren van grootschalige industriële locaties zullen doorgaans niet voor al hun verontreinigingen een separaat saneringsplan opstellen en uitvoeren. Door de complexiteit van de verontreinigingssituaties en vanwege het feit dat de bedrijfsvoering doorgaans niet mag worden gehinderd, is dit meestal ook niet mogelijk. Veel bedrijven sluiten daarom een overeenkomst of convenant met het bevoegd gezag. In een raamsaneneringsplan of bodembeheersplan wordt dan vastgelegd hoe om te gaan met de bodemproblematiek op de industriële locatie. Dit maakt het mogelijk om investeringen geleidelijk door te voeren, flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en samenloop te zoeken met andere bedrijfsprocessen (renovatie en nieuwbouw).

De drijfveren voor een industrie om te gaan saneren, kunnen de volgende zijn:

 • risico’s voor de werknemers. Hierbij wordt er meer gewicht toegekend aan het saneren van de bovengrond dan van de ondergrond;
 • aansprakelijkheid van derden als gevolg van verspreiding van de verontreinigingen;
 • PR voor groen imago;
 • kostenoverwegingen; een sanering zal zich terugverdienen wanneer het bedrijf anders aansprakelijk wordt gesteld voor het verontreinigen van andermans terrein/eigendom;
 • het bevoegd gezag dwingt industrieën actie te ondernemen, anders zal zij geen vergunningen meer afgeven – een goede relatie met het bevoegd gezag is essentieel voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
 • koop/verkoop
 • nieuwbouw.

Vanuit deze doelstellingen kunnen in een locatiebeheerplan de volgende aspecten worden opgenomen:

Beheersing

Het bedrijf dekt zich met een beheersmaatregel aan de randen van het terrein in tegen aansprakelijkheden door derden (verspreiding naar terreinen van derden wordt voorkomen). Hierdoor wordt tijd gecreëerd voor een gefaseerde aanpak van de bronnen binnen de locatiegrenzen. Bij de beheersing kan gebruik gemaakt worden van:

 • een combinatie van reaktieve - of bioschermen;
 • funnel & gate;
 • geohydrologische beheersing – water op bedrijfszuivering.

Voorkomen blootstellingsrisico’s op de locatie is mogelijk door:

 • intensieve aanpak van de hot spots;
 • aanbrengen van gesloten verharding
 • tijdelijke beveiligingsmaatregelen, zoals gebruiken van bodemluchtextractie voor voorkomen van uitdamping vluchtige verontreinigingen.

Stapsgewijze en geleidelijke verbetering van de bodemkwaliteit kan worden bereikt door :

 • aanpak van bronnen via een intensieve sanering; vooral als samenloop mogelijk is met bedrijfsactiviteiten zoals herontwikkeling van deelterreinen;
 • combiremediatie (actief en passief);
 • hot spot beheersing binnen terreingrens;
 • bovenstaande gecombineerd met natuurlijke afbraak.