Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken landbodem - saneringsvarianten randen van het binnenstedelijk gebied (de Oude Schil) en bedrijfsterreinen (meerdere ‘gevallen’ van verontreinigingen en meerdere eigenaren)

De mogelijk toepasbare varianten voor randen van het binnenstedelijk gebied (de Oude Schil) en bedrijfsterreinen komen overeen met de varianten zoals beschreven bij de karakteristieke enkelvoudige situaties ‘benzinestation’, ‘chemische wasserij’ of ‘diffuse verontreiniging’ of kunnen worden gevormd uit combinaties daarvan. Ook combinaties zoals beschreven bij de karakteristieke complexe situatie ‘metaalbewerkende industrie’ kunnen worden toegepast. Daarbij moet er goed op gelet worden welk effect een saneringsmaatregel die gericht is op de organische verontreinigingen, heeft op de anorganische verontreinigingen. Bijvoorbeeld het stimuleren van biologische afbraak, zonder dat de zware metalen aangepakt worden, zou wel eens inefficiënt kunnen zijn.

Andere manieren van aanpak

In een aantal gevallen zal de sanering van de verschillende ‘gevallen’ van verontreiniging technisch niet mogelijk of complex zijn. Bij het onttrekken van een grondwaterverontreiniging kunnen andere verontreinigende stoffen aangetrokken worden. Vermenging van verontreinigende stoffen maakt het kiezen van een variant ook organisatorisch complex. Doordat meerdere veroorzakers zijn aan te wijzen, zijn individuele saneringen en de bijbehorende financiering moeilijk te organiseren. De praktisch toepasbare varianten voor de individuele gevallen kunnen afwijken van de werkelijk logische varianten in het gebied. In sommige situaties biedt daarom een gebiedsgerichte aanpak betere mogelijkheden vanwege een betere afweging.

Of de aanpak van een gebied op het niveau van individuele gevallen of gebiedsgericht wordt afgewogen, beïnvloedt ook de uiteindelijke saneringsdoelstelling en de gekozen varianten. De ervaring leert dat wanneer voor een groter gebied een oplossing wordt gezocht eerder voor beheersing wordt gekozen. Dit is weer vergelijkbaar met de aanpak zoals die ook voor de karakteristieke complexe situatie ‘grote industriële locatie’ toepasbaar is. De organisatorische en financiële problemen zullen echter veel groter zijn, zodat een gebiedsgerichte aanpak meestal alleen mogelijk is wanneer tegelijkertijd nieuwbouw, revitalisering van bedrijfsterreinen of stadsvernieuwing plaatsvindt. Door het beheer van een verontreinigd industrieterrein onder te brengen in een gezamenlijke stichting is het mogelijk om de maatregelen te organiseren.