Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

I2 Keuze saneringstechnieken voor waterbodems

Voorkomende situaties met (verontreinigde) waterbodems

In de praktijk is een aantal voorkomende situaties te onderscheiden waarin verontreinigde waterbodems kunnen voorkomen. Dit betreft:

  • sloten en vijvers;
  • meren en plassen;
  • vaarten, boezems en kanalen;
  • havens;
  • rivieren en estuaria.

In de volgorde van de karakteristieke situaties is een toename is te zien in schaalgrootte, dynamiek en waterdiepte.

Sloten, vijvers, meren en plassen betreffen nagenoeg stilstaande wateren zoals men die meestal aantreft in weidegebied of stedelijk gebied. Het verschil in de genoemde situaties is de toename in schaalgrootte. Vaarten, boezems en kanalen liggen in regelbaar stromend water en hebben daarmee meer dynamiek in het systeem dan sloten en vijvers 1 en 2.

Onder dynamiek wordt verstaan de stroming van het water en de verschillen hierin. Bij een toename van de stroming ontstaat ook een toename in dynamiek waardoor het slib zich kan verplaatsen en elders afzetten.

Een dergelijke dynamiek kan ook voorkomen in beeksystemen in het oosten en zuiden van het land waar als gevolg van de lichte helling van het landschap ook verspreiding van (verontreinigd) slib naar lager gelegen gebieden kan optreden.

Onder havens worden verstaan de havens voor de pleziervaart en binnenvaart. De aanwezigheid van scheepvaart maakt deze wateren dynamisch.

Rivieren en estuaria zijn door hun grote schaal, de aanzienlijke dynamiek en waterdiepte de meest complexe ‘karakteristieke situatie’.

Uiterwaarden

Aangezien uiterwaarden met een bepaalde frequentie overstroomd kunnen worden, worden gronden in uiterwaarden als waterbodem beschouwd. Aangezien er nog regelmatig rivierafzettingen plaatsvinden is in enige mate sprake van een dynamisch systeem. De voornaamste verontreiniging zal echter historisch van aard zijn, mede als gevolg van de verbetering van de waterkwaliteit in de afgelopen decennia.

Voor de uiterwaarden is een specifiek gebiedsgericht beleid ontwikkeld waarbij sanering van verontreinigde gedeeltes mee gaat met herinrichting (Ruimte voor de Rivier) en natuurontwikkeling.

externe linkhttp://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/actiefbodembeheer/Nieuws/main.html