Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken waterbodem - toepassing isolatietechnieken

Het isoleren van waterbodems is vaak niet aan de orde, omdat de meeste watergangen om onderhoudsredenen moeten worden gebaggerd. Op kleine schaal kunnen waterbodems worden geïsoleerd door een geotextiel met een laag schone baggerspecie over de verontreinigde laag heen te leggen. Onder andere bij de isolatie van de sterk verontreinigde waterbodem langs de Diemerzeedijk te Diemen is dit uitgevoerd. Andere vormen van isolatie zijn het afsproeien met zand. Afdekking met meer kleiachtig materiaal kan met grijpers of speciale doseersystemen. Dit wordt bijvoorbeeld in het Haringvliet, Hollandsch Diep, Hollandsche IJssel en de Biesbosch toegepast.

Afdekken kan ook worden gecombineerd met gedeeltelijke verwijdering van de verontreinigde specie. Bijvoorbeeld wanneer er niet genoeg diepte is om af te dekken of om een eventuele restverontreiniging, die niet of slechts tegen zeer hoge kosten / inspanning te verwijderen is, af te dekken. Een combinatie van gedeeltelijk verwijderen en afdekken levert in principe dezelfde risicovermindering op als alleen afdekken. Ook de effecten van mors kunnen hetzij door natuurlijke sedimentatie van nieuw aangevoerd (schoner) materiaal, hetzij door kunstmatige afdekking verminderen.