Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Keuze saneringstechnieken waterbodem - voorbereiding, saneringsplan

De hoofddoelstelling van het saneringsplan is om te komen tot een gedetailleerde (technische en organisatorische) uitwerking van de gekozen saneringsvariant (niveau "definitief ontwerp"), alsmede een raming van de kosten van de saneringswerkzaamheden. De uitwerkingen dienen op een zodanig detailniveau te zijn dat op basis hiervan:

  • het bevoegd gezag kan beschikken over de sanering;
  • de opdrachtgever(s) en/of de bestuurders de benodigde financiële middelen hiervoor kunnen reserveren;
  • een bestek inclusief bestekstekeningen en besteksraming kan worden opgesteld;
  • de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Het saneringsplan is gebaseerd op de gekozen voorkeursvariant uit het saneringsonderzoek. Het saneringsplan wordt - in hoofdlijnen - onderverdeeld in: algemeen kader;

  • uitwerking variant;
  • veiligheid, gezondheid, milieukundige begeleiding en directievoering;
  • kostenraming en planning.