Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afwegingsmethoden saneringsvarianten - MKM

Beschrijving van het model
MKM staat voor Milieuhygiënische aspecten, Kostenaspecten en Maatschappelijke aspecten. MKM vergelijkt bodemsaneringsvarianten via een afweging op drie hoofdaspecten. Ieder hoofdaspect kent een aantal subaspecten. In totaal vindt op 29 subaspecten een afweging plaats. Het MKM-model is gebruiksvriendelijk en bestaat uit een Excel-rekenblad (Excel 97).

Toepassingsgebied
De methodiek is voor een algemene toepasbaarheid opgezet en omvat een vergelijking van varianten die als een volwaardige eindoplossing worden beschouwd.

Criteria
Het MKM-model kent 3 hoofdaspecten welke in totaal zijn onderverdeeld in 29 subaspecten (zie tabel I3_1.4). De gebruiker kent zelf de gewichten toe aan de te gebruiken aspecten. Hierdoor en door de score op de aspecten wordt het uiteindelijke waarderingsgetal bepaald.

Hoofdaspect

Voorbeelden van subaspecten

Totaal aantal subaspecten

Milieuhygiëne

15

Kosten

  • Investeringskosten;
  • herinvesteringskosten;
  • waardevermeerderingskosten.

5

Maatschappij

  • Hoeveelheid hinder tijdens uitvoerings- en beheerfase;
  • effecten op de omgeving, bijv. het rooien van bomen of slopen van huizen.

9

Invoer
Begonnen moet worden met aan te geven hoeveel saneringsvarianten worden afgewogen. Vervolgens moet per hoofdaspect een gewicht worden opgegeven, de drie hoofdaspecten samen moeten uitkomen op 100%. De gebruiker is op deze wijze vrij om extra waarde te geven aan 1 van de hoofdaspecten ten kosten van een ander hoofdaspect. Achtereenvolgens moeten per hoofdaspect de subaspecten van scores worden voorzien. Elk subaspect is gedefinieerd en voorzien van voorbeelden.

Resultaten
Als alle benodigde gegevens zijn ingevoerd, worden deze automatisch omgerekend naar een 'waarderingsgetal'. Dit getal maakt vergelijking tussen verschillende varianten mogelijk. In een staafdiagram worden alle berekende varianten getoond. De variant met het hoogste waarderingsgetal is de optimale variant. In de beoordelingstabel staan alle beoordelingsaspecten met gewichtscore, gewichten, varianten en totaalscore per aspect in één totaaloverzicht. Het totaalresultaat geeft het 'waarderingsgetal' per variant.

Beperkingen en ontwikkelingen
Het model is gebruiksklaar, er zijn geen verdere ontwikkelingen gepland.

Literatuur en links
1. Grontmij, juni 2000. Handleiding MKM met toelichting. Een afwegingsmethodiek voor bodemsaneringsvarianten op basis van: milieuhygienische aspecten, kosten aspecten en maatschappelijke aspecten.

Het MKM-spreadsheet is te downloaden via de site van Grontmij: externe linkwww.grontmij.nl/werkvelden/bodem/bodemonderzoek/MKMmodel