Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

J Sturing in situ sanering en nazorg

Dit deel gaat in op de nazorg van bodemsanering met actieve saneringstechnische maatregelen, op het beheer bij extensieve in-situ bodemsanering en op specifieke monitoringstechnieken om omzettingsprocessen aan te tonen (in het bijzonder afbraakprocessen voor gechloreerde verbindingen).