Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase asfalt in kust- en oeverwerken

asfalt in kust- en oeverwerken

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

In de waterbouw wordt asfalt in (bitumineus) gebonden dijk- en oeverbekledingsconstructies en als waterafsluitende laag op bodems en oevers van vaarwegen, watergangen en bekkens gebruikt.

Voor toepassing in gebonden bekledingsconstructies bij kust- en oeverwerken kunnen op basis van de mengselsamenstelling de volgende asfaltmengsels, asfaltsoorten en toepassingsgebieden worden gedefinieerd:

Overzicht asfalt mengsel, soort en toepassing


Asfaltmengsel

Asfaltsoort

Toepassing

Zandasfalt

-

 • kernmateriaal voor perskaden
 • filterlaag
 • tijdelijke en soms permanente bekleding, zowel boven als onder water

Waterbouwasfaltbeton

6/16 (steenslag)

6/22 (steenslag)

4/16 (grind)

 • waterdichte dijkbekleding boven gemiddeld hoog water
 • afdichting van kanalen, reservoirs, etc.

Asfaltmastiek

-

 • bodem en teenbescherming
 • afdichting, zowel boven als onder water

Asfaltmortel

-

 • penetratiemateriaal voor breuksteenglooiingen

open steenasfalt

16/22 (kalksteen)

20/40 (kalksteen)

 • in situ: taludbescherming in de tijzone
 • als prefab mat: bodem- en taludbescherming onder water

dicht steenasfalt

16/22 (steenslag)

20/40 (steenslag/grind)

 • bodem- en taludbescherming
 • teenvoorziening

Gietasfalt

4/16 (grind)

 • penetratiemengsel voor breuk-steenglooiingen boven water
 • waterdichte slabconstructie
 • reparatiemengsel

Bouwstoffenregelgeving

Asfalt voor kust- en oeverwerken wordt over het algemeen aangemerkt als vormgegeven bouwstof (bestaande werken vallen onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V). Materialen voor toplagen moeten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) water- en vorstbestendig zijn en aan een eis voor dynamische verbrijzeling voldoen om als vormgegeven bouwstof aangemerkt te worden. De eis voor vorstbestendigheid is niet van toepassing als de bouwstof zich voortdurend onder water bevindt en niet onderhevig is aan vorst-dooiwisselingen.

Certificering

Zie [Bouwstoffase asfaltverhardingen].

Risico’s en beheersmaatregelen

Zie [Bouwstoffase asfaltverhardingen].