Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase asfaltgranulaat als halfproduct in asfalt

Bouwstoffenregelgeving

Voor toepassing van asfaltgranulaat als halfproduct in asfalt is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) niet rechtstreeks van toepassing.

Certificering

Gefreesd asfalt wordt bij asfaltcentrales weer toegepast in asfalt. Op het product asfalt is dan certificering van toepassing. Daarnaast is er de certificeringsregeling externe linkBRL 2506 van toepassing op gebroken asfaltgranulaat afkomstig van door puinbrekers gebroken schollen. Gezien het relatief beperkte belang van deze certificeringsregeling op asfalt wordt dat hier niet verder uitgewerkt.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Het asfaltgranulaat kan verontreinigd

zijn door microverontreinigingen

in aanhangende grond en incidentele

verontreinigingen van het wegoppervlak door calamiteiten.

Door selectief slopen zijn microverontreiniging te beperken, maar niet te voorkomen.

Asfaltgranulaat kan verontreinigd zijn met PAK (samenstelling).

Gecertificeerd asfaltgranulaat mag worden verondersteld te voldoen aan het Bbk omdat teerhoudend asfalt in zijn geheel niet mag worden toegepast of hergebruikt. Zie verder CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt – Aandacht voor de teerproblematiek”.

Teveel markeringsmateriaal in granulaat

Markeringsmateriaal apart afvoeren