Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase asfaltgranulaat in gebonden funderingen

asfaltgranulaat in gebonden funderingen

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) valt asfaltgranulaat in de categorie NV (niet-vormgegeven bouwstoffen) (bestaande werken vallen onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie NV).

Certificering

De externe linkBRL 2506 legt de te volgen productiecontrole vast maar ook de wijze van toetsing aan de eisen in het Bbk voor gebonden toepassing. In deze BRL worden zowel milieuhygiënische als civieltechnische eisen gesteld. Certificering leidt tot een CE-certificaat voor de civieltechnische eisen in combinatie met een NL-BSB certificaat voor de milieuhygienische eisen.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Het asfaltgranulaat kan verontreinigd zijn door wegmarkeringen, aanhangende grond en incidentele verontreinigingen van het wegoppervlak door calamiteiten.

Selectief frezen en afvoeren van niet-bruikbaar freesasfalt.

Pas op voor te hoge cementgehaltes voor hogere stijfheden van de fundering. Een hoge stijfheid kan wel een besparing op de asfaltdiktes opleveren maar geeft een verhoogd risico op reflectie scheuren.

Deze scheuren manifesteren zich niet op korte termijn maar op middellange tot lange termijn. Neem voldoende maatregelen om dit risico te beperken.

Dit zijn ondermeer: voldoende asfaltdekking, ontspannen van de fundering, niet teveel cement toepassen, AGREC toepassen (met bitumenemulsie).

Asfaltgranulaat kan verontreinigd zijn met PAK (samenstelling).

Gecertificeerd asfaltgranulaat mag worden verondersteld te voldoen aan het Bbk omdat teerhoudend asfalt in zijn geheel niet mag worden toegepast of hergebruikt. Zie verder CROW publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt – Aandacht voor de teerproblematiek”.