Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase asfaltverhardingen

asfaltverhardingen

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

De toepassing van asfalt(beton) in de wegen- en waterbouw is algemeen gangbaar. In de wegenbouw wordt asfalt in verhardingsconstructies toegepast.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) valt asfalt voor het grootste deel onder de categorie V (vormgegeven bouwstof) (bestaande werken vallen onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V).

Verhardingslagen hebben te lijden van afslijting en desintegratie (m.n. ZOAB). Deze afslijting kan bij bepaalde materialen over een gebruiksperiode van tien tot twintig jaar aanzienlijk zijn. Deze slijtlagen worden als niet-duurzaam vormvast aangemerkt en vallen daarmee in de categorie N (niet-vormgegeven bouwstof).

Teerhoudend asfalt mag niet worden hergebruikt.

Er bestaat onder het Bbk een vrijstelling van informatieplicht bij het opnieuw warm in situ op of in de bodem gebruiken van asfalt in wegverhardingen, indien conform het CROW-publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt' wordt aangetoond dat het materiaal niet teerhoudend is.

Certificering

Certificering van asfalt geschiedt conform de externe linkBRL 9320.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Het optreden van stofemissies, de aanwezigheid van PAK (samenstelling) en het optreden van PAK-emissies

Voorafgaand aan werkzaamheden moet onderzoek plaatsvinden naar de aanwezigheid van teerhoudend asfalt. Indien dit wordt aangetroffen moet het apart worden afgevoerd en verwerkt om het uit de keten te verwijderen.

In het Veiligheids- en Gezondheidsplan dient onder andere aandacht besteed te worden aan de stofbelasting. Warm hergebruik van teerhoudend asfaltgranulaat is inmiddels in verband met te hoge PAK-emissies verboden. Zie tevens CROW Publicaties 179 en 210

Slechte verdichting (algemeen)

Asfalt alleen verwerken bij voldoende hoge temperatuur en niet bij neerslag

Slechte verdichting bij naden

Consequent toepassen van kantijzers