Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase asfaltresten en reinigingsmiddel

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Asfaltresten en reinigingsmiddelen komen vrij bij het reinigen van asfaltspreidmachines en bij het reinigen van hulpmiddelen (apparatuur bij het asfalteren). Er wordt onder andere gereinigd met gasolie of koudreiniger.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Teerhoudend asfalt bevat PAK en kan bij het reinigen van deze machines mogelijk vrij komen. In principe wordt er geen teerhoudend asfalt meer toegepast, maar kan door fouten nog PAK aanwezig zijn. De oplosmiddelen die gebruikt worden om te reinigen kunnen ZZS bevatten.

Euralcode

Asfaltresten:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES

Subhoofdstuk

17 03 Bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten

Specifieke code

17 03 01* Bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 17 03 02 Niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn de asfaltresten gevaarlijk afval (17 05 03*) of niet gevaarlijk afval (17 05 04) (zie ook [Asfalt(beton), teerhoudend en asfaltgranulaat]).

Reinigingsmiddel:

Hoofdstuk

20 Stedelijke afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen( inclusief gescheiden ingezamelde fracties

Subhoofdstuk

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01)

Specifieke codes

20 01 26* niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten

De Eural bevat geen categorie waarin asfaltreinigingsmiddelen direct zijn onder te brengen. Omdat het veelal gaat om een mengsel van olie en detergent is het materiaal in de praktijk gevaarlijk afval (codes met een *). (zie ook [Calamiteitenafval])

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] kan meer informatie gevonden worden over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van asfaltresten in de afvalfase staat in het sectorplan 34, externe linkAsfalt. Overig oliehoudend afval wat vrij komt in de industrie bij schoonmaakactiviteiten of onderhoudswerkzaamheden van o.a. machines en de benodigde oliehoudende absorptiematerialen valt onder sectorplan 63, externe linkOverig oliehoudend afval.

Opslag en transport

De matten worden opgeslagen in speciale containers. Voor transport zijn er geen specifieke maatregelen.

Verwerking

Asfaltresten en reinigingsmiddelen kunnen opgevangen worden met polypropyleen-absorptiematten. De polypropyleen-absorptiematten kunnen na gebruik opgeslagen worden in een speciale container. Daarna gaan ze terug naar de leverancier, waar de matten worden gereinigd. De minimumstandaard voor verwerking van oliehoudend absorptiemateriaal is verwijdering door verbranding. De gasolie uit de matten mag alleen hergebruikt worden als brandstof als vorm van nuttige toepassing binnen een inrichting waarin emissiebeperkingen is gereguleerd in specifiek regelgeving en/of daarop gebaseerde vergunningen.

Na twintig tot veertig keer reinigen moeten de matten worden vervangen en vervolgens afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. De papieren rollen en wegwerpabsorptiematten dienen als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

Asfaltresten kunnen worden gerecycled als deze als reststroom opgevangen worden (Zie afvalkaart [Asfalt]). In het geval toch reinigingsmiddelen in de berm terechtkomen (wat uit milieuoogpunt dient te worden voorkomen), dan moet de bovenlaag van de berm worden afgegraven. De verontreinigde grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker [zie afvalstoffenkaart Bermschaapsel].