Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase bermschraapsel

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Bermverlagingsgrond komt vrij als de berm naast een weg wordt verlaagd. Dit is soms nodig omdat anders het water niet meer vanaf de weg in de berm loopt.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Bermverlagingsgrond heeft in beginsel weinig vervuilingen. In vervuilde grond kan echter een groot aantal ZZS aanwezig zijn. Op specifieke locaties moet daar dan ook aandacht aan worden besteed.

Aandachtpunten zijn: metaalverbindingen, cadmiumverbindingen (0,01%), chromaatverbindingen, kobaltverbindingen (0,01%), loodverbindingen, arseenverbindingen, nikkelverbindingen, daarnaast kunnen PAK’s, dioxines, PCB’s en asbest voorkomen.

Euralcode

Bermverlagingsgrond heeft de volgende Euralcodes: Wanneer het bermschraapsel meer dan 50% grondachtige delen bevat:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie

Specifieke code

17 05 03*c: grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 17 05 04c: niet onder 17 05 04 vallende grond en stenen

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is bermverlagingsgrond gevaarlijk afval (17 05 03*) of niet gevaarlijk afval (17 05 04). Bij geringe afplagdieptes wordt bermverlagingsgrond niet als grond aangemerkt.

Wanneer het bermschraapsel meer dan 50% organisch materiaal bevat:

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN) INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

Subhoofdstuk

02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

Specifieke code

20 02 01 biologisch afbreekbaar afval

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van bermschraapsel in de afvalfase staat in het sectorplan 8, externe linkGescheiden ingezameld groenafval. Bermschraapsel valt onder sectorplan 8 als het minder dan 50% organisch materiaal bevat. Als het meer dan 50% organische materiaal bevat, valt het onder sectorplan 39, externe linkGrond.

Opslag en transport

Opslag

Wanneer de bermverlagingsgrond dermate verontreinigd is dat deze geclassificeerd wordt als ernstig verontreinigde grond, dienen bij de opslag bodembeschermende voorzieningen en maatregelen in acht te worden genomen (opslag boven vloeistofdichte vloer of opslag in vloeistofdichte containers).

Transport

Bij het vervoer van grond is wettelijk gezien vrijwel altijd sprake van het vervoer van afvalstoffen. Alleen primair zand (schoon zand uit een zandwinning) kan vaak niet als afvalstof aangemerkt worden. Vervoer van grond als afvalstof moet worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt afvalstoffen (LMA). Bij het transport dient een begeleidingsbrief aanwezig te zijn. Bij het vervoer van schone grond is de meldplicht niet van toepassing. Er hoeft ook geen begeleidingsbrief voor afvalstoffen aanwezig te zijn.

Verwerking

Het bermschraapsel wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Wanneer het bermschraapsel meer dan 50% grond bevat wordt het afgevoerd naar een grondverwerker, zie [Grond (boor-)]. Wanneer het bermschraapsel meer dan 50% organisch materiaal bevat dan kan het ook worden gecomposteerd.