Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beton (incl. colloïdaalbeton)

Beton

Beton is een verhard mengsel van cement, water, toeslagmateriaal en eventueel hulp- en/of vulstoffen. Grondstoffen en toeslagmaterialen zijn aangegeven de in externe linkNEN 5905 ‘Toeslagmaterialen voor beton’. Hierbij is onder andere te denken aan fosforslak, staalslak, betongranulaat, menggranulaat, zeezand, brekerzeefzand en recyclingbrekerzand (granulaat 0/4). Voor nadere informatie ten aanzien van voornoemde materialen wordt verwezen naar de desbetreffende topics in de bodemrichtlijn. Voor de meeste alternatieve toeslagmaterialen gelden specifieke aandachtspunten die betrekking hebben op de mengselsamenstelling, het gebruik van hulpstoffen, de eigenschappen van de betonspecie en het constructieve gedrag van het verharde beton. De toepasbaarheid van andere toeslagmaterialen kan ook per toepassingsgebied verschillen. Beton waaraan colloïden (lijmachtige stoffen) zijn toegevoegd staat bekend als colloïdaalbeton.

Colloïdaal beton onderscheidt zich van andere betonsoorten doordat het in de plastische fase een taai-kleverige samenstelling heeft, een langduriger vloeigedrag vertoont en zich zelfverdichtend gedraagt. Door de taai-kleverige samenhang van de colloïdale betonspecie (met open dan wel gesloten structuur) is deze goed bestand tegen uitspoeling door water. Onder colloïdaal beton met gesloten structuur wordt verstaan een colloïdaal beton met een luchtgehalte van ten hoogste 5% (V/V).

Onder colloïdaal beton met open structuur wordt verstaan een colloïdaal beton waarvan het fijne toeslagmateriaal geheel of nagenoeg geheel ontbreekt.

Leverancier

Betoncentrales

Leveringsvorm

Betonspecie voor toepassing in wegverhardingen, kunstwerken en penetratiemateriaal voor waterbouw

Vrijkomen

Zie [Puin en granulaten].

Preventie

Zie [Puin en granulaten].

Zie ook: