Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase boompalen en boombanden

Omschrijving en euralcode

Definitie

Boompalen en boombanden worden gebruikt om jonge bomen (tot 2 jaar oud) staande te houden. Boompalen en boombanden komen vrij bij verwijdering ervan of vervanging van kapotte boompalen en boombanden.

Zeer Zorgwekkende stoffen

In boompalen en boombanden kunnen de volgende ZZS voorkomen: PAK’s afkomstig van creosootolie, zware metalen afkomstig van anorganische zouten en CCA-zouten.

Euralcode

Boompalen, boombanden en het metaal afval dat vrijkomt, moeten afzonderlijk gecodeerd worden. De onderstaande euralcodes kunnen betrekking hebben op afval dat valt onder deze afvalstofkaart. De opsomming is indicatief.

Boompalen:

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), INCLUSIEF INGEZAMELDE GESCHEIDEN FRACTIES

Subhoofdstuk

01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01

Specifieke code

20 01 37* c: hout dat gevaarlijke stoffen bevat

20 01 38 c: niet onder 20 01 37 vallend hout

20 01 39: kunststoffen

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn de boompalen gevaarlijk afval (20 01 37*) of niet gevaarlijk afval (20 01 38).

Boombanden:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

02 hout, glas en kunststof

Specifieke code

20 03 99: niet elders genoemd stedelijk afval

Metaalafval

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), INCLUSIEF INGEZAMELDE GESCHEIDEN FRACTIES

Subhoofdstuk

02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

Specifieke code

02 01 10: overig niet-biologisch afbreekbaar afval

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van boompalen van hout vallen onder sectorplan 36, externe linkHout. Metaalafval valt onder sectorplan 12, externe linkMetalen, en boombanden, als zij van plastic of rubber zijn gemaakt, in sectorplan 11, externe linkKunststof en Rubber .

Opslag

C-hout is een gevaarlijke afvalstof. In hoeveelheden tot 200 kg kan dit als Kga worden aangeboden aan verwerkers. Hoeveelheden boven de 200 kg per afgifte dienen door een inzamelaar opgehaald te worden. Gebruikt hout moet droog worden opgeslagen, zowel aan de boven als aan de onderzijde moet contact met water worden voorkomen om het uitlogen van milieuschadelijke stoffen tegen te gaan. Vanwege brandgevaar moet de opslaglocatie afgesloten worden.

Transport

Aan het vervoer van hout zijn geen bijzondere eisen gesteld.

Verwerking

Zie [stroomschema verwerking van boompalen en boombanden].

Verwerking van verduurzaamd hout: zie [Bouwstoffase boompalen en boombanden].

Verwerking van kunststof en metaal:

  • Afgedankte kunststof boompalen kunnen met het overige kunststofafval worden afgevoerd.
  • Metaal en beslag bij voorkeur met de banden afvoeren en niet met het hout.

Verwerking van afgedankte boombanden:

  • Rubber boombanden kunnen met het overige rubberafval worden afgevoerd en verwerkt.
  • De met canvas versterkte kunststof boombanden kunnen worden afgevoerd met het kunststofafval of met het overige bedrijfsafval. Dit geld ook voor banden uit hergebruikte autogordels. Wanneer voorbereiding voor hergebruik of recycling niet mogelijk is, geldt als minimum standaard andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.