Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen breuksteen

Eigenschap

Eenheid

Waarde

- korrelgrootteverdeling

- sorteringen

- D85/D15

mm

 

-

 

> 32 mm nominaal

sorteringen tot 15 ton nominaal

1,2 – 2,1 (afnemend met de zwaarte van de sortering)

dichtheid

  • Steenstukken
  • bulk

 

kg/m3

kg/m3

 

2.500 – 3.400 (eis (externe linkNEN 5186): 2.500)

1.550 – 2.100

holle ruimte

% (V/V)

ca. 38% (afhankelijk van D85/D15)

vochtgehalte

% (m/m)

0,5 tot ca. 5

vorm gesteente

  • kwalitatief
  • dikte / lengte (d/l)

 

 

-

-

 

onregelmatig, soms iets plat, bij basalt soms zuilvorm

volgens externe linkNEN 5183 geldt dat gehalte aan steenstukken met een verhouding d/l<1/3 20% moet bedragen

textuur

-

varieert, meestal ruw. De textuur van de steenstukken is mede van invloed op de begroeibaarheid

chemische, fysische en mineralogische samenstelling

-

afhankelijk van het type gesteente, o.a.:

- basalt: donkere silicaten en zware mineralen

- graniet: kwarts en lichte silicaten

- kalksteen: CaCO3

De samenstelling is mede bepalend voor de begroeibaarheid en sterkte van het materiaal

vreemde bestanddelen

-

volgens externe linkNEN 5180 mag breuksteen geen visueel waarneembare of chemisch te bepalen verontreinigingen of vreemde bestanddelen bevatten in zodanige hoeveelheden dat deze schadelijk zijn voor de constructie of voor het milieu waarin de constructie wordt toegepast

oppervlakteverontreiniging

-

volgens NEN 5180 mag breuksteen, bestemd om te worden toegepast in een te penetreren laag, niet bedekt zijn met klei of leem

kleur

-

varieert. Afhankelijk van het type steen kan op termijn enigszins verandering van kleur optreden. Soms is kleur en kleurvastheid om architectonische redenen belangrijk.

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

  • dynamische verbrijzelingswaarde

druksterkte

 

%

N/mm2

 

10 – 40 (eis (NEN 5186): < 40)

150 – 400

wrijvingseigenschappen

  • interne wrijvingshoek

cohesie

 

º

kN/m2

 

25 – 55

0

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

zeer laag

capillaire werking

m

nihil

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid

mg/kg of mg/m2

voldoet over het algemeen aan eisen voor vormgegeven bouwstof. Eventuele overschrijdingen zijn afhankelijk van de geologie en daarmee van de locatie van de groeve. Mogelijk kritische component: F

Duurzaamheid

 

 

levensduur

-

afhankelijk van de belastingen in een constructie. In statisch stabiele constructies kan de levensduur > 100 jaar bedragen

weerstand tegen erosie

-

ontwerpbepaald: afhankelijk van de mate van belasting door golf- of stromingsaanval

weerstand tegen slijtage

- micro-Deval (nat)

 

%

voldoende

5 – 30

vochtgevoeligheid

-

niet vochtgevoelig

vorstbestendigheid

-

voldoende indien wateropneming, bepaald conform externe linkNEN 5187, 0,5% bedraagt

chemische en fysische stabiliteit

-

voldoende. Sommige basalten vertonen zonnebrand waardoor deze geleidelijk uiteenvallen. Dolomiet en kalksteen zijn (langzaam) oplosbaar, met name in een zuur milieu

verschijnselen van zonnebrand

-

volgens externe linkNEN 5188 mag het gehalte aan steenstukken basalt dat zonnebrand vertoont niet meer dan 2,5% bedragen