Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Definities constructief gedrag en materiaaleigenschappen - algemeen

Aard van het materiaal

Chemische, mineralogische, fysische en morfologische aspecten zonder directe gedragsimplicaties.

Bouwstoffen voor GWW-werken

Materialen in de hoedanigheid waarin ze zijn bestemd om in een GWW-werk te worden gebruikt. Na sloop/demontage en beheer- en onderhoudswerk van het GWW-werk kan de toegepaste bouwstof weer worden hergebruikt (soortgelijk doel als oorspronkelijk doel) of nuttig toegepast (ander doel dan oorspronkelijk doel).

Constructief gedrag

De reactie van de constructie op externe factoren.

Elementair materiaalgedrag

Proeftechnische gedragingen van een representatieve, kleine hoeveelheid materiaal.

Primaire grondstoffen

Grondstoffen die als zodanig in de natuur worden gewonnen of uit delfstoffen worden bereid. Een gedeelte van de primaire grondstoffen is steenachtig/granulair (met korrelstructuur), zoals de oppervlaktedelfstoffen en ertsen. Veelal is (enige) mechanische bewerking nodig (bijvoorbeeld breken of zeven) voordat de materialen kunnen worden toegepast als bouwstof in GWW-werken.

Secundaire grondstoffen

Grondstoffen die zijn vrijgekomen als, afgescheiden zijn van of bereid zijn uit reststoffen. Reststoffen zijn materialen afkomstig uit bouw- of industriële processen, die door bewerking geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik of nuttige toepassing. Evenals primaire grondstoffen kunnen secundaire grondstoffen ofwel verder bewerkt worden tot bouwproduct ofwel kunnen ze direct als bouwstof (in de GWW-sector) worden ingezet, bijvoorbeeld in ophogingen.

Opmerking: voor de begrippen secundaire grondstof en reststof zijn nog geen algemeen aanvaarde juridische definities beschikbaar.