Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase gasontladingslampen

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Gasontladingslampen zijn lampen die licht geven doordat een elektrische stroom door een met gas gevulde buis gaat. Gebruikte gassen zijn onder andere kwik (ZZS), neon, argon, helium, xenon en krypton. Daarnaast zijn deze buizen gevuld met natrium of metaalhalogenides. Gasontladingslampen kunnen vrijkomen bij het vervangen van ouder en/of kapotte lampen langs (rijks)wegen en in kantoorgebouwen, het slopen van gebouwen en het verwijderen van lichtmasten.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Gasontladingslampen die voor 2003 geproduceerd zijn kunnen kwik boven de concentratiegrenswaarde bevatten. Lampen van latere datum bevatten minder kwik. Het fluorescentiepoeder kan antimoon bevatten, daarnaast kan de bedrading nikkel bevatten.

Euralcode

Lampen hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

Subhoofdstuk

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01)

Specifieke code

20 01 21*: tl buizen en ander kwikhoudend afval;

20 01 35*: niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat

20 01 36: niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van gasontladingslampen in de afvalfase staat in het sectorplan 66, externe linkGasontlandingslampen en fluorescentiepoeder.

Opslag en transport

Het is van belang breuken in gasontladingslampen te voorkomen. Opslag moet daarom plaatsvinden in specifiek voor gasontladingslampen geschikte opslagmiddelen. Het is van belang dat breuken worden voorkomen. Opslag en transport moeten plaatsvinden in specifiek voor gasontladingslampen geschikte opslagmiddelen

Verwerking

Gasontladingslampen vallen tegenwoordig onder de externe linkRegeling Aeea en voor de algemene verwerkingseisen wordt dan ook verwezen naar deze regeling en de WEELABEX .

Zie [Stroomschema verwerking gasontladingslampen].

Verwerking gasontladingslampen

Minimaal 80 procent van het gewicht van de lampen wordt gerecycled. Hieronder vallen minimaal de metaal-, kunststof- en glasfractie en het fluorescentiepoeder. Van ontkwikt fluorescentiepoeder dienen de aanwezige aardmetalen gerecycled te worden.

Gasontladingslampen dienen apart te worden ingezameld en verwerkt. In verband met het vrijkomen van schadelijke stoffen bij breuk dienen ze intact te blijven.

  • Gasontladingslampen kunnen worden verwerkt bij enkele erkende verwerkingsbedrijven.
  • In de verwerkingsinstallatie worden de fluorescentielampen (Tl etc.) en de lagedruk natriumlampen, hogedruk natrium- en hogedruk kwiklampen op een milieuhygiënisch verantwoorde manier verwerkt. Van de verwerkte lampen blijft circa 98% schoon materiaal (glas en metaal) over dat kan worden hergebruikt. Het kwik dat als residu overblijft moet gestort worden, het fluorescentiepoeder indien niet nuttig toepasbaar ook.
  • Hogedruk kwiklampen en hogedruk natriumlampen zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Vanwege de relatief kleine hoeveelheden worden gemengde partijen van deze typen lampen alleen verkleind en als gevaarlijk afval afgevoerd.
  • Kleinere partijen gasontladingslampen kunnen bij gemeentelijke depots voor klein gevaarlijk afval (Kga) worden afgeleverd, waarna ze door de gemeente worden afgevoerd naar de verwerker.
  • Leveranciers en producenten werken samen in de stichting LightRec, die zorg draagt voor de inzameling en verwerking van gasontladingslampen

Sinds januari 1998 is een externe linkstortverbod van kracht voor het storten van gasontladingslampen.