Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen gasontladingslampen

Mogelijke verontreinigingen

Bij gasontladingslampen kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • Zware metalen uit:
  • fluorescentiepoeder;
  • kwikdampen;
  • fittingen (lood);
  • gloeidraad (wolfraam).
  • Metallisch natrium.

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Bij normaal gebruik bestaan geen bijzondere risico’s. Bij breken kunnen het zeer giftige fluorescentiepoeder of kwikdampen vrijkomen.

Milieu

Gasontladingslampen bevatten zware metalen. Er moet worden voorkomen dat deze zich door breuken in de lampen in het milieu verspreiden.

Inzameling

Gescheiden inzameling is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot nuttige toepassing van de samenstellende delen van de gasontladingslampen en een milieuhygiënisch verantwoorde verwerking van het in de lampen aanwezige kwik. Sinds 13 augustus 2004 wordt wit- en bruingoed apart ingezameld en verwerkt op grond van het externe linkBesluit beheer elektrische en elektronische apparatuur, Sinds 13 augustus 2005 is de regelgeving voor afvalbeheer van verlichtingsapparatuur in werking getreden en vallen bepaalde verlichtingsapparatuur, zoals tl-buizen, spaarlampen, gasontladingslampen en armaturen daarvoor ook onder de nieuwe regels. In de regelgeving staat onder meer dat de producenten verantwoordelijk zijn voor de financiering van de inname en verwerking van de afgedankte apparatuur.