Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase geotextiel

Geotextielen worden vooral toegepast in de waterbouw (RAW 52).

In de wegenbouw worden geotextielen daarnaast toegepast als scheidingslaag tussen materialen, als grondwapening, als asfaltwapening en in steilbouwconstructies (geen RAW Bepalingen). Ook worden geotextielen gebruikt in grondwerken). Enkele bepalingen over uitvoeringsaspecten zijn opgenomen in paragraaf 22.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Tenslotte worden geotextielen ook toegepast als scheidingslaag ter herkenning van twee milieuhygiënisch verschillende lagen.

Geokunststoffen worden in de waterbouw voornamelijk toegepast in constructies die bodems, oevers en waterkeringen beschermen. Daarnaast komen ze ook voor in afdichtingsconstructies.

De geokunststof wordt aangebracht tussen de ondergrond en de beschermende toplaag. Daarbij vervult de geokunststof de volgende functies:

  • filter: het doorlaten van water uit de ondergrond, waarbij de grondkorrels worden tegengehouden.
  • scheiding; het uit elkaar houden van twee grondsoorten.
  • wapening: het verschaffen van ondersteuning aan een breuksteentoplaag (gecombineerd met een wiepenrooster) of het in verband houden van de blokken van blokkenmatten, die aan de geokunststof zijn vastgemaakt.

Bij het construeren van dammen en kribben kunnen geokunststoffen daarnaast worden gebruikt als omhulling van de kern van de constructie, die in zand wordt uitgevoerd. Ook als beschermingsconstructie van peilers en pijpleidingen kunnen geokunststoffen worden toegepast ter omhulling van loskorrelige materialen. Daarnaast zijn er geokunststoffen die gevuld worden met zand, dichtgenaaid en vervolgens afgezonken worden. Deze worden geocontainers en zandworsten genoemd. De uitvoeringswijze stelt bijzondere eisen aan de sterkte- en filtereigenschappen van de geokunststof.

Bouwstoffenregelgeving

Geotextielen zijn niet-steenachtige materialen en vallen derhalve niet onder de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Certificering geokunststoffen, bestemd voor de toepassing als filter-, scheidings- en/of wapeningsconstructie op basis van externe linkBRL 1121.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Beschadiging door scherpe voorwerpen en bij aanbrengen bestorting, zonlicht

Beperken storthoogte tot maximaal 1 m. Voorkomen dat de geotextielen door scherpe voorwerpen worden beschadigd. Niet lang blootstellen aan fel zonlicht. Na beschadiging is een licht geotextiel is te repareren door het inbouwen van een overlappende tweede laag. Plaatselijk repareren door het aanbrengen van een filterlaag is mogelijk, anders zal veelal vervanging nodig zijn.

NEN en EN

Op geotextiel zijn de volgende Europese Normen van toepassing:

  • externe linkNEN-EN 13249 Geotextiel voor de wegenbouw
  • externe linkNEN-EN 13251 Geotextiel voor grondwerken, funderingen en keermuren
  • externe linkNEN-EN 13252 Geotextiel voor toepassing in drainagesystemen
  • externe linkNEN-EN 13253 Geotextiel in beschermconstructies tegen erosie (kust- en oeververdedigingswerken)
  • externe linkNEN-EN 13255 Geotextiel in de kanaalbouw
  • externe linkNEN-EN 13256 Geotextiel in de tunnelbouw en in ondergrondse werken
  • externe linkNEN-EN 13257 Geotextiel in opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen

CE-markering is verplicht voor deze producten.