Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase glas (vlak-)

Omschrijving en euralcode

Definitie

Glas (vlak-) komt vrij bij het bouwen, slopen, renoveren en isoleren van gebouwen en kunstwerken. Het gaat hier niet om glasafval afkomstig van verpakkingsmateriaal; zie daarvoor [Verpakkingsmaterialen].

Zeer Zorgwekkende stoffen

Vlakglas is in het algemeen niet verdacht op het voorkomen van ZZS in gehaltes hoger dan de concentratiegrenswaarde (0,1%, tenzij anders aangegeven). ZZS kunnen voorkomen in vervuilingen op glas, die echter niet tot een gehalte > 0,1% zullen leiden. In het verleden zijn ook wel asbesthoudende kitten/stopverf gebruikt. Vervuiling hiermee moet uit een asbestinventarisatie naar voren komen.

Euralcode

Glasafval afkomstig van sloopwerkzaamheden heeft de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES

Subhoofdstuk

02 hout, glas en kunststof

Specifieke code

17 02 02 c: glas 17 02 04* c: glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is het glasafval gevaarlijk afval (17 02 04*) of niet gevaarlijk afval (17 02 02).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van vlakglasfval in de afvalfase staat in het sectorplan 38, gescheiden ingezameld vlakglas Sectorplan externe linkGescheiden ingezameld vlakglas.

In Nederland is op vrijwillige basis een systeem opgezet voor het structureel en verantwoord inzamelen en recyclen van vlakglasafval. Sinds 1 januari 2003 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Het systeem wordt bekostigd door de verwijderingsbijdrage die geheven wordt op isolerend dubbelglas. Iedere producent of importeur die dit glas op de markt brengt is verplicht een verwijderingsbijdrage af te dragen aan de stichting. Tot en met 31 december 2020 is deze afspraak bindend verklaard.

Opslag en transport

Geen speciale maatregelen.

Er zijn in Nederland circa 250 inzamelpunten actief. Het aanleveren van glasafval is eenvoudig: de ontdoener meldt zich bij het inzamelpunt en wordt geïnformeerd over stort- en veiligheidsprocedures. Ook is het mogelijk om voor eigen gebruik een container te huren op eigen terrein of een container te huren voor sloop- en renovatieprojecten.

Voor het inzamelen van vlakglasafval richt Vlakglas Recycling Nederland zich vooral op glasbewerkers, glaszetters, schilders, aannemers en slopers. Een landelijke afvalinzamelaar is verantwoordelijk voor de plaatsing en het vervoer van de glascontainers. Een lijst met inzamelpunten is te vinden via externe linkVlakglasrecycling.

Verwerking

De volgende soorten vlakglas die vrijkomen bij bouw-, onderhouds- en sloopwerkzaamheden mogen gezamenlijk worden ingezameld

  • enkelvoudig blank/gekleurd glas;
  • dubbelglas met aluminium strip tussen de glazen panelen;
  • draadglas;
  • gelaagd glas (glas met folie tussen de glazen panelen);
  • tuinders- of kassenglas;
  • spiegelglas;
  • gehard glas;
  • glazen bouwstenen (zonder cementresten);
  • aan het glas: kit, rubbers aluminium randje, plastic randje en greepjes aan glas.

Thermisch en bolglas mag niet met bovenstaande vlakglas gemengd worden.

Storten

In het verleden kwam een deel van het vlakglas gemengd met het overig bedrijfsafval direct op de stortplaats terecht. Conform het externe linkBesluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is een stortverbod van kracht voor bouw- en sloopafval en residuen daarvan, waaronder vlakglas.