Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase grind

Grind wordt vooral toegepast in de waterbouw (RAW 52).

Daarnaast wordt grind ook als grondstof in beton en asfaltbeton (zie [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat]) en in gebonden bekledingsconstructies in kust- en oeverwerken toegepast (zie [Beton (incl. colloïdaalbeton)]), alsmede in de wegenbouw en spoorbouw.

Grind in de waterbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Grind als zodanig is in de waterbouw op vele manieren toepasbaar, zoals:

  • filterlaag in granulaire filters
  • drainagekoffers
  • ballastmateriaal voor kraagstukken
  • tussenlaag ter bescherming van geotextielen
  • uitvullaag onder betonelementen of zetsteen
  • oeverbeschermingen van kleine (recreatie)vaarwegen.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt grind (<63 mm) aangemerkt als grond, zie ook de Leidraad Bodem van Rijkswaterstaat (bestaande werken onder het Besluit Bodemkwaliteit vallen ook onder grond) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

externe linkBRL 9321 heeft oorspronkelijk betrekking op zand en grind uit (grootschalige) winningen ten behoeve van industriële toepassingen, inclusief GWW-werken. De BRL 9321 legt de te volgen productiecontrole vast maar ook de wijze van toetsing aan de eisen in het Bbk voor toepassing van grind.

externe linkBRL 9311 beschrijft de werkwijze bij het certificeren van gerecycled grind en gerecyclede steenslag voor toepassing in ballastlagen op daken, in ongebonden lagen in civiele werken en als toeslagmateriaal in asfalt en beton.

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s bij toepassing van grind.