Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Materiaaleigenschappen cohesieve grond (bijvoorbeeld klei uit baggerspecie)

Eigenschap

Eenheid

Waarde

korrelvorm

-

veelal afgeronde en platte korrels

textuur van de korrels

-

veelal glad met weinig onregelmatigheden

Mechanisch gedrag

 

 

weerstand tegen breuk

-

korrelsterkte voldoende

stijfheid

  • dynamische elasticiteitsmodulus

 

N/mm2

 

> 25

wrijvingseigenschappen

  • interne wrijvingshoek
  • cohesie
  • ongedraineerde schuifsterkte

 

º

kN/m2

kN/m2

 

20 – 30 (effectief)

< 1 (effectief)

8 – 18

samendrukbaarheid

%

< 0,4

zwel

%

< 15

krimp

%

< 15

Hydraulisch gedrag

 

 

waterdoorlatendheid

  • permeabiliteitscoëfficiënt

 

m/s

 

< 10-9

capillaire werking

m

>> 1,0

Milieuhygiënisch gedrag

 

 

samenstelling en uitloogbaarheid*)

-

variërend van schone grond tot categorie 2 grond

Duurzaamheid

 

 

vochtgevoeligheid

  • plasticiteitsindex

 

% (m/m)

 

6 – 86

vorstgevoeligheid (vorstheffing)

mm

variabel, afhankelijk van korrelverdeling (leemachtig materiaal is vorstgevoelig, kleiachtig materiaal is tamelijk vorstongevoelig)

weerstand tegen erosie

-

afhankelijk van vooral het lutumgehalte

chemische en fysische stabiliteit

-

bepaalde kleimineralen kunnen relatief veel water absorberen (reversibel proces); humus kan ontleden

Eigenschap

Eenheid

Waarde

Overig gedrag

 

 

verdichtbaarheid

-

afhankelijk van vochtgehalte

verdichtingsgewilligheid

-

goed bij relatief hoge vochtgehalten, waarbij echter de verdichtbaarheid (sterk) beperkt kan zijn

consistentie-index

-

-1,7 – 3,8

vruchtbaarheid

-

gewoonlijk goed

*) De samenstelling van grond varieert sterk naar herkomst (samenstelling en opbouw van de bodem) en mate van verontreiniging. Verontreiniging kan ook van nature aanwezig zijn. Bekend zijn bijvoorbeeld hoge natuurlijke achtergrond concentraties arseen op sommige plaatsen in de Nederlandse bodem. Een eventueel uitgevoerd reinigingsproces is eveneens van invloed. Niet-natuurlijke verontreinigingen die het meest worden aangetroffen zijn lood, zink, koper, cadmium, arseen, kwik, PAK, cyanide en minerale olie.