Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase kadavers

Euralcode en omschrijving

Definitie

Kadavers zijn lichamen van dode dieren. In deze afvalkaart gaat het over kadavers van dieren die niet door slachting om het leven zijn gekomen. Ze worden aangetroffen bij het opruimen van dierlijke slachtoffers van aanrijdingen, onderhoud aan groenvoorzieningen, schoonmaken van weg en bermen en schoonmaken van sloten en dergelijke.

Euralcode

Voor kadavers is geen Euralcode maar is de externe linkGezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) van toepassing, en daarmee de afvalwetgeving niet van toepassing. Tot 01-01-2017 gold voor aangereden wild de Flora- en faunawet, deze is opgegaan in de Wet Natuurbescherming. Per provincie geldt een valwildregeling voor hoefhoudende dieren die gebaseerd is op de Regeling natuurbeheer. Hierin wordt gespecificeerd hoe met dode of zieke wilde hoefdieren om te gaan.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van kadavers in de afvalfase staat in het sectorplan 65, externe linkDierlijk afval.

Opslag en transport

Zorg dat kadavers worden opgeslagen en vervoerd in een goed gesloten plastic zak en vervolgens bij voorkeur in een afgesloten ton. Kadavers moeten zo snel mogelijk worden afgevoerd.

Het is in het kader van de Wet Natuurbescherming niet toegestaan om zonder vergunning dode of gewonde hoefhoudende dieren te vervoeren. Bel altijd de regionale politie, zij zullen contact opnemen met de faunabeheerder ter plaatse. Wacht de komst van de politie en/of faunabeheerder af.

Ook als een kadaver hinder voor het verkeer oplevert dient altijd de regionale politie geïnformeerd te worden.

Verwerking

Ten aanzien van verwerking geldt het volgende:

  • Niet hoef-houdende kadavers moeten zo snel mogelijk door destructiebedrijf Rendac worden opgehaald en verwerkt.
  • De faunabeheerder brengt het kadaver van een hoefhoudend dier eventueel naar een poelier die het vlees keurt. Als het wild niet geschikt is voor consumptie wordt het door destructiebedrijf Rendac opgehaald en verwerkt.
  • Kleinere dieren kunnen in gesloten begroeiing worden gelegd.
  • Bij massale vissterfte, door welke oorzaak dan ook, worden de dode exemplaren uit het water gehaald en afgevoerd naar een destructiebedrijf, om gevaar van besmetting voor andere vissen te voorkomen. Bij botulisme speelt de besmetting van vogels ook nog een belangrijke rol. Om verspreiding van de bacterie te voorkomen moet het opruimen van dode vis met extra zorg worden uitgevoerd.

Zie [stroomschema verwerking van kadavers].