Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase Klein Gevaarlijk Afval (KGA)

Omschrijving en euralcode

Definitie

De volgens de Europese afvalstoffenlijst aangemerkte gevaarlijke afvalstoffen die in kleine hoeveelheden gescheiden vrijkomen bij bedrijven. Bij deze afvalstoffen moet worden gedacht aan verf, olie, kit, maar ook gasontladingslampen. Wanneer deze stoffen in kleine hoeveelheden vrijkomen dan valt dit onder Klein Gevaarlijk Afval. Kleine hoeveelheden is in het LAP niet omschreven. Als grens kan echter worden gedacht aan 200 kg of liter. Deze grens wordt gehanteerd in de definitie van Klein gevaarlijk afval in het Besluit inzamelen afvalstoffen.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Vanwege de zeer uiteenlopende aard en samenstelling van deze afvalstoffen is het niet mogelijk iets te zeggen over de aanwezigheid van ZZS. ZZS kunnen nadrukkelijk aanwezig zijn in deze afvalstroom. Het beleid in Nederland is om ZZS-en uit de maatschappij te weren. Afvalstoffen met daarin mogen slechts onder strikte voorwaarden gerecycled worden, voor enkele stoffen geldt dat zij per definitie vernietigd moeten worden. Voor meer informatie over ZZS zie het beleidskader van het Landelijk afvalbeheerplan externe linkHoofdstuk B 14 .

Euralcode

De samenstelling van deze afvalstroom is zeer uiteenlopend. Alle codes in de Europese afvalstoffenlijst die met een * zijn gemerkt zijn in kleine hoeveelheden aan te merken als KGA.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van KGA in de afvalfase staat in het sectorplan 18, externe linkKCA/KGA.

Opslag en transport

Voor de inzameling van KGA bij bedrijven bestaat een apart inzamelsysteem. Klein Gevaarlijk Afval dient altijd gescheiden ingezameld en gescheiden te worden bewaard van ander bedrijfsafval. Etikettering en transport moet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de ADR-regelgeving.

De inzameling en opslag van Klein gevaarlijk afval moet zorgvuldig plaatsvinden. Wanneer men een tijdelijke opslag van KGA afkomstig van buiten de eigen inrichting heeft of wil inrichten, dient men te beschikken over een omgevingsvergunning van de provincie. Voor de opslag van eigen afval is de gemeente bevoegd gezag. De voorschriften voor de opslag van KGA staan beschreven in het Activiteitenbesluit en de activiteitenregeling milieubeheer.

In de omgevingsvergunning worden onder andere eisen gesteld aan de opslag. Vaak betekent dit:

  • de opslag dient te zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer en een opvangbak.
  • het vermengen van verschillende afvalstoffen moet worden voorkomen.
  • vloeibare gevaarlijke afvalstoffen moeten worden bewaard in een gesloten verpakking. Er kan gebruik gemaakt worden van (al dan niet door het inzamelbedrijf aangeleverde) verpakkingseenheden (dozen of jerrycans tot maximaal 25 kg), dan wel van andere opslagmiddelen (milieubox of container).
  • de verpakking van gevaarlijk afval moet worden voorzien van een etikettering.

Verwerking

De verwerkingsmethode van KGA verschillen. Zo verschilt bijvoorbeeld de verwerkingsmethode van niet gereinigde gebruikte verpakkingen van verfafvalstoffen van de verwerkingsmethoden van loodaccu’s. In de regel worden de verschillende materialen in de stroom KGA zo veel mogelijk gescheiden. De gescheiden stromen moeten volgens de eigen minimumstandaard worden verwerkt. Zie het overzicht in het sectorplan externe linkKCA/KGA (sectorplan 18 van het LAP 3) voor de verwijzingen naar de betreffende sectorplannen.

Storten

In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt KGA niet expliciet genoemd, maar een groot aantal van de afvalstoffen die veel voorkomen in KGA wel. Op basis hiervan is storten niet toegestaan.

Zie [Stroomschema verwerking Klein Gevaarlijk Afval (KGA)].

Inzameling

Vanaf 2004 moeten inzamelaars van afgewerkte olie en KGA volgens het Besluit Inzamelen afvalstoffen beschikken over een inzamelvergunning afgegeven door het Ministerie van IenW (Zie ook externe linkBesluit inzamelen afvalstoffen).

  • Een bedrijf kan zich alleen ontdoen van KGA door deze af te geven aan een inzamelaar die beschikt over een inzamelvergunning. Voor het Vervoeren, Inzamelen, verHandelen en Bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in Nederland is vermelding op de VIHB-lijst verplicht. Bedrijven worden op de lijst vermeld, als zij zich aanmelden bij het NIWO en aan alle vereisten voor registratie voldoen. Het gaat om de volgende afvalstoffen: chemicaliën van laboratoria; resten van amalgaam van tandartsen; resten van verven, lakken en bijvoorbeeld beitsen; fotografisch gevaarlijk afval (onder andere fixeer, ontwikkelaar en spoelwater); zuur-, loog, galvanische- en etsbaden bij metaalbewerking; afgewerkte olie.
  • Met de inzamelbedrijven kunnen afspraken worden gemaakt over de afhaalfrequentie. Per inzameling mag maximaal 200 kg per afvalstof worden afgegeven. Meer afgeven kan ook: dan betreft het gewoon gevaarlijk afval (en geen KGA meer).
  • Bedrijven, waar jaarlijks een zeer geringe hoeveelheid KGA vrijkomt, mogen soms het afval aanbieden bij het gemeentelijk KGA-/KCA-depot. Een deel van de gemeenten heeft een vergunning voor het accepteren van bedrijfs-KGA. Andere gemeenten accepteren geen KGA, maar alleen KCA (hebben alleen daar een vergunning voor). Er is overigens een ontwikkeling zichtbaar dat inzamelbedrijven tegenwoordig geregeld langskomen, met name op bedrijfsterreinen. Dit heeft duidelijke logistieke voordelen boven apart langskomen.
  • Wanneer zeer beperkte hoeveelheden KGA vrijkomen, dan kunnen deze apart worden gehouden in een chemobox.