Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase metalen en geleiderail (voertuigkering)

Omschrijving en euralcode

Definitie

Metaal kan op veel verschillende manieren vrijkomen, voor een aantal hiervan zijn aparte afvalkaarten gepubliceerd. Voor deze metaalhoudende afvalstromen is hieronder indien relevant naar de betreffende afvalstoffen kaart verwezen. Vrijkomen metaalstromen:

 • stalen constructieonderdelen en liftkabels, bij het slopen van gebouwen en kunstwerken
 • stalen wapening, afkomstig uit betonnen kunstwerken;
 • tunnelbekleding die vrijkomt bij onderhoud van;
 • koperen leidingen en platen in de grond van het “aarden” van portalen etc.;
 • geleiderail, voor geleiderails van beton zie: [Beton (incl. colloïdaalbeton)];
 • (met PVC-gecoate) damprofielen;
 • lichtmasten, portalen en verkeersborden;
 • kabelrestanten, zie [Kabels en draden] ;
 • onder- en bovengrondse olietanks, zie [Olietanks];
 • verpakkingsmaterialen (o.a. oliedrums, verfblikken), zie [Verpakkingsmaterialen];
 • afrasteringen die worden verwijderd;
 • wit- en bruingoed (WEB): elektrische/elektronische huishoudelijke apparaten, boilers, cv-ketels, geisers, computerapparatuur, telefoons, zie [Elektrische en elektronische apparatuur];
 • zwerfvuil.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Hoewel in de meeste gevallen metalen zonder ZZS vrij zullen komen kan in afval van metalen en geleiderails een grote diversiteit aan zeer zorgwekkende stoffen zitten. In metaalafval zijn de meest voorkomende ZZS (zware) metaalverbindingen, denk hierbij aan chroom (VI), cadmium- en loodverbindingen. Betonwapening zou verontreinigd kunnen zijn met PAK’s boven de maximumgrenswaarde. Daarnaast kunnen afvalmetalen met asbest gecoat zijn. Voor ZZS in elektronisch afval wordt verwezen naar de afvalkaart [Elektrische en elektronische apparatuur].

Euralcode

In de praktijk zijn veel metaalstromen niet verontreinigd en wordt het materiaal afgevoerd als niet gevaarlijk afval. Toch moet er per casus gekeken worden naar de samenstelling.

Metalen die vrijkomen als bouw- en sloopafval hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

17 04 metaal (inclusief legeringen)

Specifieke code

Ferro metalen:

17 04 05: ijzer en staal

17 04 09*: metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

Non-ferro metalen:

17 04 01: koper, brons en messing

17 04 02: aluminium

17 04 03: lood 17 04 04: zink

17 04 06: tin 17 04 07: gemengde metalen

17 04 09 *: metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn de metalen gevaarlijk afval (17 04 09*) of niet gevaarlijk afval (17 04 05, 17 04 01).

Geleiderail:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

17 04 metaal (inclusief legeringen)

Specifieke code

17 04 05: ijzer en staal

17 04 09* c: metaalafval dat met gevaarlijke stoffen verontreinigd is

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is geleiderail gevaarlijk afval (17 04 09*) of niet gevaarlijk afval (17 04 05).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van metalen staat in sectorplan 12 externe linkMetalen in het Landelijk afvalbeheerplan 3.

Opslag en transport

Geen speciale eisen.

Verwerking

Toelichting verwerkingsopties

Metalen dienen volgens het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling milieubeheer gescheiden gehouden te worden. Dit zorgt er voor dat ze volgens de minimumstandaard, recycling, verwerkt kunnen worden.

Voorafgaand aan verdere verwerking worden metaalafvalstoffen bewerkt door middel van schoonmaken, snijden, pletten, persen, knippen en shredderen. Deze activiteiten worden vergund aan houders van vergunningen voor het uitsluitend opslaan (opslaan als zelfstandige activiteit) of be- en verwerken van metaalafvalstoffen.

De volgende aandachtspunten zijn van belang bij het afvoeren van metalen:

 • ferro- en non-ferro metalen bezitten een behoorlijke restwaarde en worden om deze reden reeds van oudsher voor een groot deel gescheiden ingezameld; 
 • non-ferro metalen: gescheiden bewaren, bij voorkeur gesorteerd per soort metaal. Door waarneming (kleur, magnetisme) is het mogelijk diverse typen metalen van elkaar te onderscheiden; non-ferrometalen zijn (veel) meer waard dan ferro metaal.
 • schoon schroot: gescheiden inzamelen en bewaren van schroot dat “verontreinigd” is met hout, asbest en/of olierestanten/smeermiddelen. Verzinkte metalen kunnen via de schroothandel afgevoerd worden. De zinklaag verdampt bij het omsmelten;
 • Vanaf 2020 kan met asbest verontreinigd staal gereinigd worden en vervolgens gerecycled. Hiervoor wordt op het moment van schrijven een fabriek gebouwd in Delfzijl.

Een belangrijk voordeel van het scheiden van de verschillende metalen is de hogere prijs, die de afnemer er voor wil betalen. Het scheiden van de verschillende metalen kan daarom het beste in overleg met de afnemer van de metalen plaatsvinden. Een scheidingsstap is gunstig voor de verwerking en werkt tevens kostenbesparend. Na scheiding kan afvoer plaats vinden naar de schroothandel. De prijs voor non-ferro metalen ligt overigens aanzienlijk hoger dan de prijs voor ferro-metalen.

Stalen voertuigkering

Een stalen voertuigkering kan (mits hergebruik niet mogelijk is) worden afgevoerd naar een verwerker van metalen.

Zie [stroomschema verwerking van geleiderail] en [stroomschema verwerking van metaal].