Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase mijnsteen

Omschrijving en euralcode

Definitie

Mijnsteen is een verzamelnaam voor allerlei steenfracties die vrijkomen bij mijnbouw. In Nederland wordt met mijnsteen geduid op de fracties die vrijkomen of vrijkwamen bij ondergrondse steenkoolproductie. Mijnsteen komt vrij bij het maken van schachten en bij het winnen van steenkool uit de steenkoollagen. De ganggesteenten kunnen bestaan uit allerlei typen gesteente die in bovenliggende lagen aanwezig zijn. In de regel betreffen dit voornamelijk of volledig sedimentaire gesteente. De mijnsteen die vrij komt bij de daadwerkelijke winning van steenkool uit steenkoolvoerende lagen bestaat altijd uit sedimentaire gesteenten waarbij de gesteenten nauwelijks geherkristalliseerd zijn en daarom voornamelijk bestaan uit zandsteen, kleisteen en soms leisteen.

Mijnsteen in afvalfase komt vrij bij het slopen/werkzaamheden aan bijvoorbeeld een kade of oeverwerk. Mijnsteen dat wordt geïmporteerd zal in de regel als bouwstof worden geïmporteerd en niet als afvalstof.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Mijnstenen zullen van nature niet veel ZZS bezitten. Door mogelijke verontreinigingen kunnen de ZZS’s; PCB, PAKs en fenolen voorkomen.

Euralcode

De opsomming euralcodes is indicatief. Restanten mijnsteen heeft de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

01 Afval van exploratie, mijnbouw, exploitatie van steengroeven en de fysische en chemische bewerking van mineralen

Subhoofdstuk

01 01 Afval van de winning van mineralen

Specifieke code

01 01 01: afval van de winning van metaalhoudende mineralen; 01 01 02: afval van de winning van niet-metaalhoudende mineralen. Wanneer het afval uit een werk komt: Hoofdstuk 17 Bouw- en sloopafval(inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties) Subhoofdstuk 17 05 grond (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties), stenen en baggerspecie Specifieke Euralcode 17 01 03 grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevatten 17 01 04 niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). In het LAP staat hoe we met afvalstoffen in Nederland om gaan, waaronder beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. Voor een groot aantal afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen waarin specifiek voor die afvalstof het beleid is vastgelegd. Hiertoe behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor mijnsteen valt onder het externe linkbeleidskader van het LAP3.

Opslag en transport

Zolang geen ZZS aanwezig zijn worden geen specifieke eisen gesteld aan het transport.

Verwerking

Voor mijnsteen is geen specifiek sectorplan en verwerking wordt beoordeeld op basis van de afvalhiërarchie beschreven in het beleidskader van het LAP. Voor recycling van mijnsteen moet het aan de eisen van het Bbk voldoen. En moet voor toepassing voldoen aan de eisen uit het [Besluit Bodemkwaliteit (Bbk)].

Verwijderen

Er wordt in Nederland geen mijnsteen meer geproduceerd. Voor het nuttig toepassen en recycling van mijnsteen moet worden voldaan aan het Bbk. Zo niet, bekijk de afvalstoffenkaart [Puin en granulaten].