Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase natuursteenelementen

Natuursteenelementen worden voornamelijk toegepast bij het bekleden van oevers boven laagwater. Er is geen RAW-code meer van toepassing op dit product.

Natuursteenelementen in de waterbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

De toepassing voor natuursteenelementen als toplaag is beschreven in Hoofdstuk 52 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vallen natuursteenelementen onder de categorie V (vormgegeven) bouwstoffen (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie V) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Er is geen specifieke certificeringsregeling voor natuursteenelementen.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Arbo-aspecten

Bij het handmatig zetten dan wel herplaatsen van de elementen in het werk dient speciaal aandacht te worden besteed aan goede werk- en tilmethoden en aan de risico’s op letselschade bij onjuist handelen. In het bestek behoort een Veiligheids- en Gezondheidsplan te zijn opgenomen waarin de gevaarpunten zijn aangegeven