Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden

Euralcode en omschrijving

Definitie

Voor het maken van oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden worden verschillende materialen gebruikt. Bij het opbreken, repareren, en wijzigen van de waterkerende constructie, of bij calamiteiten komen deze materialen vrij. Afvalstoffen die o.a. kunnen vrijkomen zijn: basalt blokken, betonelementen, kunststof, geotextielen, zink- en kraagstukken (rijshout), staal, houten planken of houten palen.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Steenkoolteer met daarin PAK’s kan toegepast zijn als afdichtingsmateriaal bij damwanden. Verduurzaamd hout kan zware metalen (CCA hout) of PAK’s (gecreosoteerd) bevatten.

Euralcode

Oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 Bouw- en Sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

Subhoofdstuk

17 01 Beton, stenen, tegels en keramische producten

17 02 Hout, glas en kunststof

17 04 metaal (inclusief legeringen)

Specifieke codes

17 01 01: beton;

17 02 02 c: hout;

17 02 03 c: kunststof;

17 02 04* c: glas, kunststof en hout die gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn;

17 04 05 c: ijzer en staal;

17 04 09* c: metaalafval dat met gevaarlijke stoffen is verontreinigd

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaareigenschappen van de verontreinigingen is hout, kunststof of metaal gevaarlijk afval (17 02 04* of 17 04 09*) of niet gevaarlijk afval (17 02 02, 17 02 03 of 17 04 05).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

Voor de minimumstandaard voor de verwerking van oeverbescherming, dijkbekleding en damwanden in de afvalfase zijn onderstaande sectorplannen meest relevant: externe linkSteenachtig materiaal (29),externe linkHout (36), externe linkMetalen (12) en externe linkKunststof en Rubber (11).

Opslag en transport

Er worden geen speciale eisen gesteld aan opslag en transport.

Verwerking

Verwerking van dijkbekleding

Basaltblokken zijn in grote mate direct opnieuw toe te passen door de grote duurzaamheid van de natuursteenelementen. Het is ook goed mogelijk dat gebroken elementen als breuksteen worden hergebruikt.

Bij het producthergebruik van basaltblokken dient uit oogpunt van het Besluit bodemkwaliteit gelet te worden op aanhangende grond en specie (zie [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)] en [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (baggerspecie)]). Om deze reden dient men bij het wegnemen van de blokken uit een oud werk strikte scheiding toe te passen.

Kunststof geotextielen in een constructie zijn vaak verankerd aan andere materialen. Bij afbraak van de constructie raken de textielen vaak beschadigd waardoor direct hergebruik niet meer mogelijk is. De na sloop vrijkomende geotextielen zijn in principe goed recyclebaar, mits de vrijkomende kunststofsoorten goed gesorteerd en gescheiden worden. Daarnaast moet bij sloop voorkomen worden dat grote hoeveelheden grond en specie vermengd raken met het textiel. Indien er gebruik is gemaakt van zinkstukken op basis van rijshout, wordt de mate van milieuvriendelijkheid bepaald door de keuze van het geotextiel dat is verwerkt in de zinkstukken. Het is uiteraard mogelijk een combinatie te maken met biologisch afbreekbaar geotextiel.

Verwerking van damwanden

Betonnen damwandplanken zijn vaak niet direct her te gebruiken omdat zij breken bij het verwijderen. Het materiaal is na breken wel opnieuw toepasbaar als product of grondstof. Zie hiervoor de afvalstoffenkaart [Beton, inclusief colloidaalbeton].

Stalen damwandplanken zijn afhankelijk van de kwaliteit van de planken en hun coating direct her te gebruiken. Gebruikt staal kan goed gerecycled worden en opnieuw worden gebruikt bij de productie van staalproducten. Momenteel bedraagt het recyclingpercentage voor staal circa 80%. Voor meer informatie over stalen damwand zie: [Bouwstoffase Stalen damwand].

Hout wordt ook toegepast in damwandconstructies. In 2004 zijn 60% van de damwanden in Nederland uitgevoerd in hout. De voorkeur gaat uit naar hout dat is geproduceerd in gecertificeerde bossen. Indien in houten constructies verduurzaamd hout is toegepast dient rekening gehouden te worden met de toegepaste zware metalen. CCA hout dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Bekijk sectorplan 36 van externe linkHout voor de verwerking van hout.