Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase oppervlaktebehandelingsmaterialen

Omschrijving en euralcode

Definitie

Oppervlaktebehandelingsmaterialen komen vrij bij de volgende werkzaamheden aan asfaltwegen:

  • oppervlakbehandeling;
  • lichte scheurbehandeling (het repareren van langs- of dwarsscheuren);
  • matige tot ernstige scheurbehandeling;
  • ernstige scheurbehandeling;
  • microdeklaag/spoorvulling.

Tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw zijn oppervlakbehandelingen op de vluchtstroken aangebracht waarbij teerhoudende materialen zijn toegepast. Het toepassen van teer in asfaltmengsels door Rijkswaterstaat is al eerder gestaakt, eind jaren vijftig (vorige eeuw). Pas in 1990 is de toepassing van teerhoudende materialen in de wegenbouw definitief gestopt. Tot 2025 à 2030 zullen nog grote hoeveelheden teerhoudend oppervlaktebehandelingsmateriaal vrijkomen bij onderhouds- en sloopwerkzaamheden aan wegen.

Zeer Zorgwekkende stoffen

In oppervlaktebehandelingsmaterialen kan teer voorkomen indien ze aangebracht zijn voor 1990. Teer bevat de zeer zorgwekkende stoffen PAK’s. In de huidige oppervlaktebehandelingsmaterialen mogen geen ZZS worden verwerkt.

Euralcode

Oppervlakbehandelingsmaterialen hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES

Subhoofdstuk

03 bitumineuze mengsels, koolteer en met teer behandelde producten

Specifieke code

17 03 01*: bitumineuze mengsels die koolteer bevatten 17 03 02: niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn oppervlakbehandelingsmaterialen gevaarlijk afval (17 03 01*) of niet gevaarlijk afval (17 03 02).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van oppervlaktebehandelingsmaterialen die vrijkomen bij het slopen van asfalt staat in sectorplan 34, externe linkAsfalt, zowel als het om PAK-arme dan wel PAK-rijke materialen gaat. De verwerking van oppervlaktebehandelingsmaterialen die overblijven bij (reparatie)werkzaamheden en waar men zich vervolgens van wil ontdoen staat in sectorplan 18, externe linkKCA, KGA.

Opslag en transport

Geen speciale eisen.

Verwerking

  • Voor asfalt geldt de minimumstandaard recycling, dit is waar het Nederlandse beleid op gericht is;
  • PAK-arme oppervlaktebehandelingsmaterialen hebben de minimumstandaard recycling, met als voorkeur recycling tot nieuw asfalt;
  • PAK-rijke oppervlaktebehandelingsmaterialen kunnen ook gerecycled worden, nadat thermische vernietiging is uitgevoerd om de PAK’s te verwijderen. Alleen hierna mag het afval opnieuw als bouwstof worden ingezet;
  • voor recycling van zowel PAK-arme als PAK-rijke oppervlaktebehandelingsmaterialen geldt, dat ze aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit moeten voldoen.