Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase puin en granulaten

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Puin en granulaten bestaat uit puin dat vrijkomt bij de bouw, onderhoud of sloopwerken van gebouwen en andere bouwwerken waaronder ook in de weg- en waterbouw. Granulaten kunnen worden gemaakt uit puin. Granulaten kunnen ook vrijkomen bij werkzaamheden aan wegen waar in het verleden granulaten zijn toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende granulaten; betongranulaat (>90% beton), metselwerkgranulaat (granulaat van metselwerk), menggranulaat (>50% beton) en hydraulisch menggranulaat (>50% beton en 5-20% stabilisator).

Zeer Zorgwekkende stoffen

In puin en granulaten kunnen onder andere de volgende ZZS voorkomen; PAKs, PCB’s, isolatiemateriaal (Asbest, HBCDD), kunststofresten (antimoontrioxide, tetrabroombisfenolA en ftalaten) en lood- of cadmiumverbindingen.

Euralcode

Beton- en metselwerkpuin hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 Bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde loctaties)

Subhoofdstuk

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten

Specifieke code

17 01 06* c: mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan, die gevaarlijke stoffen bevatten. 17 01 07 c: niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is het beton- en metselwerkpuin gevaarlijk afval (17 01 06*) of niet gevaarlijk afval (17 01 07).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van puin en granulaten in de afvalfase staat in sectorplan 29, (Overig) externe linkSectorplan (Overig) Steenachtig materiaal. Recyclinggranulaten zijn geen afvalstof mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Dit is vastgelegd in de externe linkRegeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat.

Opslag en transport

Asbesthoudend materiaal dient goed verpakt in een afgesloten opslagplaats voorzien van een merkteken opgeslagen te worden. Zie [Asbesthoudende materialen].

Verwerking

Puin wordt gebroken en ontdaan van nevenvervuilingen totdat wordt voldaan aan de voorwaarden van de externe linkRegeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat. Hiermee bereikt het de einde afvalfase en kan het als product ingezet worden. Voor toepassing van de granulaten, zie hoofdkaart en bouwstoffenkaart [Puin en granulaten].

Storten

Op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa), artikel 1, eerste lid, geldt een stortverbod voor bouw- en sloop afval en residuen, afkomstig van het verwerken van bouw- en sloopafval, en voor sorteerfractie van bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval.

Ontwikkelingen

Duurzaam bouwen en duurzaam slopen zit in de lift. Onder impuls van een circulaire economie bestaan sinds een aantal jaren een aantal privaatrechtelijke certificeringsregelingen voor duurzaam bouwen en duurzaam slopen. Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief) externe linkBREEAM en het hierop gebaseerde LEED.

In het kader van het project hoogwaardige recycling – onderdeel van het convenant Meer en Betere Recycling – wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden. Indien succesvol kan dit leiden tot aanpassing van de minimumstandaarden voor puin en granulaat.

Met de ondertekening van het betonconvenant wordt er door alle betrokken partijen in Nederland naar gestreefd om vrijkomend beton weer toe te passen in nieuw te produceren beton. Om dit te bereiken zal betonpuin moeten worden gescheiden van het metselwerkpuin. Hiervoor worden al steeds meer installaties gebouwd. Dit betekent echter wel dat beton niet meer in granulaten terecht zal komen. Hierdoor zal er in de toekomst alleen nog maar metselwerkgranulaat beschikbaar zijn. Dit type granulaat is minder sterk dan betongranulaat en is daarom minder geschikt voor toepassing onder zwaar belaste wegen.