Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat als funderingslaag in de wegenbouw

Betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat worden in Nederland hoofdzakelijk als funderingsmateriaal onder wegen toegepast, waarbij menggranulaat een veel hogere constructieve waarde heeft dan bijvoorbeeld zand. Menggranulaat wordt veel gebruikt in hydraulisch menggranulaat, zie [Bouwstoffase hydraulisch (meng)granulaat als funderingslaag].

Betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat in wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) vallen betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat voor het grootste deel onder de categorie N (niet-vormgegeven bouwstof, eis asbest max. 100mg/kg) (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie NV).

Voor het toepassen van puin en granulaten is melding in het kader van het Bbk in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Wel dient de kwaliteit te worden vastgelegd in een milieuhygiënische bewijsmiddel (achteraf aantonen). Wanneer het beton- en metselwerkgranulaat zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities wordt toegepast en het eigendom niet is overgedragen kan dit zonder kwaliteitsonderzoek worden hergebruikt, tenzij er aanleiding is om een sterke verontreiniging te verwachten.

Asbest in granulaat

In het externe linkProductenbesluit asbest staat dat het in Nederland verboden is asbest of asbesthoudende producten toe te passen of te bewerken. Dit besluit is niet van toepassing op grond en granulaire bouwstoffen waarvan de concentratie asbest gewogen niet hoger is dan de hergebruiknorm van 100 mg/kg droge stof (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). In de externe linkBRL 2506 is een onderzoeksplicht van toepassing indien het aannemelijk is dat asbest boven de hergebruiknorm in het materiaal kan zitten. Granulaten die afkomstig zijn van een breekinstallatie die de zogenaamde asbestzorgvuldigheidsmodule hanteren, voldoen vrijwel altijd aan de hergebruiknorm. Er is in het kader van het Bbk een onderzoeksplicht voor asbest.

Indien reeds toegepast menggranulaat wordt hergebruikt, is historisch onderzoek belangrijk als er aanleiding is om een sterke verontreiniging te verwachten.

Certificering

In externe linkBRL 2506 zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot:

  • De beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtige afvalstoffen;
  • De technische eigenschappen van recyclinggranulaten voor de betreffende toepassingen (voor het NL BSB® productcertificaat gelden geen eisen ten aanzien van de technische eigenschappen);
  • De milieu hygiënische prestaties en eigenschappen van recyclinggranulaten in de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

De beoordelingsrichtlijn is zoveel mogelijk afgestemd op Europese (NEN-EN) normen. In het geval dat nog geen (geharmoniseerde) Europese norm beschikbaar is, zijn de bestaande NEN-normen of Standaard RAW proeven aangehouden.

Certificering op basis van de BRL 2506 leidt voor betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat voor de wegenbouw tot het KOMO-attest-met productcertificaat.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Asbest

Materiaal dat gecertificeerd is volgens BRL 2506 voldoet per definitie tevens aan de asbestzorgvuldigheidsmodule.

Slechte verdichting

Zie RAW 28.12

Laag of weinig constant aanbod van betongranulaat voor toelevering aan de betonindustrie

Menggranulaat toepassen in wegfunderingen