Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase hydraulisch (meng)granulaat als funderingslaag

Hydraulisch menggranulaat wordt toegepast als funderingslaag in de wegenbouw (RAW 28).

Hydraulisch menggranulaat in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk; zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) valt hydraulisch menggranulaat onder de categorie N (niet-vormgegeven) of V (vormgegeven) bouwstof (bestaande werken onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie NV/V).

Asbest in granulaat

Zie [Bouwstoffase betongranulaat, metselwerkgranulaat en menggranulaat als funderingslaag in de wegenbouw].

Certificering

In de externe linkBRL 2506 zijn alle relevante eisen opgenomen met betrekking tot:

  • De beheersing en borging van de werkwijze bij de acceptatie en de bewerking van steenachtige afvalstoffen;
  • De technische eigenschappen van recyclinggranulaten voor de betreffende toepassingen (voor het NL BSB® productcertificaat gelden geen eisen ten aanzien van de technische eigenschappen);
  • De milieu hygiënische prestaties en eigenschappen van recyclinggranulaten in de betreffende toepassingen, zoals gesteld in het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit.

De beoordelingsrichtlijn is zoveel mogelijk afgestemd op Europese (NEN-EN) normen. In het geval dat nog geen (geharmoniseerde) Europese norm beschikbaar is, zijn de bestaande NEN-normen of Standaard RAW proeven aangehouden.

Certificering op basis van de BRL 2506 leidt voor hydraulisch menggranulaat voor de wegenbouw tot het KOMO-attest-met productcertificaat als categorie Vormgegeven bouwstof. Bij het niet voldoen aan de eis voor duurzame vormvastheid, dient hydraulisch recyclinggranulaat als een niet-vormgegeven product te worden aangemerkt, waardoor het valt in de categorie niet-vormgegeven bouwstof.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Asbest

Materiaal dat gecertificeerd is voldoet tevens aan de asbestzorgvuldigheidsmodule.

Stofvorming bij toepassing

Bij aanbrengen vochtig houden.

In het Veiligheids- en Gezondheidsplan dient onder andere aandacht besteed te worden aan de stofbelasting

Slechte verdichting

Zie RAW 28.12

Ongecontroleerde scheurvorming met reflectie in de verharding, doorgroei van kalkconcentraties Monolietvorming (inclusief paddenstoelvorming, bloemkoolvorming, scheurvorming)

In de aanlegfase werkverkeer versporend laten werken. Boven de aan te brengen hydraulische laag een ongebonden spanningsdempende laag van bijvoorbeeld menggranulaat aanbrengen.

Toepassen van dilatatievoegen.

Bij het aanbrengen van nieuwe verhardingen op een bestaande gebonden fundering kan de monoliet worden “gebeukt” om de spanning uit de monoliet te krijgen.