Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase recycling brekerzand

Recycling brekerzand wordt toegepast:

  • In funderingen met gradering 0/16 (RAW 28)
  • Straatlaag (gradering 0/2)

Daarnaast kan recycling brekerzand worden toegepast in asfalt (zie [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat]).

Funderingslaag voor de wegenbouw

Recycling brekerzand in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Recycling brekerzand in funderingen wordt toegepast in de vorm van:

  • Fijn betongranulaat als funderingslaag voor de wegenbouw
  • Fijn menggranulaat als funderingslaag voor de wegenbouw
  • Fijn metselwerkgranulaat als funderingslaag voor de wegenbouw

Omdat de genoemde toepassing van Recycling Brekerzand exact gelijk is aan de toepassingen voor betongranulaat, menggranulaat en metselwerkgranulaat (zie ook [Puin en granulaten]), wordt de toepassing als funderingslaag voor de wegenbouw hieronder niet verder uitgewerkt.

Straatlaag

In de externe linkBRL 2506 wordt recycling brekerzand aangeduid als “fijn granulaat” en heeft het een nominale gradering van 0/2. Hierbij is als enige toepassing “straatlaag” opgenomen.

Bouwstoffenregelgeving

In het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt recycling brekerzand aangemerkt als Niet-vormgegeven (N-bouwstof) (bestaande werken vallen onder Besluit Bodemkwaliteit: categorie NV) (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

In het externe linkProductenbesluit asbest staat dat het in Nederland verboden is asbest of asbesthoudende producten toe te passen of te bewerken. Dit besluit is niet van toepassing op grond en granulaire bouwstoffen waarvan de concentratie asbest gewogen niet hoger is dan de hergebruiknorm van 100 mg/kg droge stof (gewogen betekent de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest). In de BRL 2506 is een onderzoeksplicht van toepassing indien het aannemelijk is dat asbest boven de hergebruiknorm in het materiaal kan zitten. Granulaten die afkomstig zijn van een breekinstallatie die de zogenaamde asbestzorgvuldigheidsmodule hanteren, voldoen vrijwel altijd aan de hergebruiknorm. Er is in het kader van het Besluit bodemkwaliteit een onderzoeksplicht voor asbest.

Certificering

De BRL 2506 legt de te volgen productiecontrole vast maar ook de wijze van toetsing aan de eisen in het Besluit bodemkwaliteit voor ongebonden toepassing van recycling brekerzand. Tevens bevat deze beoordelingsrichtlijn regels gericht op het voorkómen van asbest in recyclinggranulaat. Hiertoe is de asbestzorgvuldigheidsmodule opgenomen.

Risico’s en beheersmaatregelen

Risico

Maatregel

Asbest

Materiaal dat gecertificeerd is voldoet tevens aan de asbestzorgvuldigheidsmodule.