Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase riet en helofytenfilters

Omschrijving en euralcode

Definitie

Riet en rieten helofytenfilters komen vrij bij de volgende werkzaamheden:

  • onderhoud van oevers;
  • maaien van rietvegetatie;
  • onderhoud van infiltratie en/of retentievoorziening.

Zeer Zorgwekkende stoffen

In helofytenfilters kunnen zware metalen boven de maximumgrenswaarde voor ZZS voorkomen.

Euralcode

Riet heeft de volgende Euralcode:

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

Subhoofdstuk

02 tuin- en plantsoenafval (inclusief afval van begraafplaatsen)

Specifieke code

20 02 01: biologisch afbreekbaar afval.

Afvalriet uit helofytenfilters heeft de volgende Euralcode:

Hoofdstuk

19 AFVAL VAN INSTALLATIES VOOR AFVALBEHEER, OFF-SITE WATERZUIVERINGSINSTALLAIES EN DE BEREIDING VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE BESTEMD WATER EN WATER VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

Subhoofdstuk

19 08 niet elders genoemd afval van afvalwaterzuivering

Specifieke code

19 08 99*: niet elders genoemd afval ;

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van riet dat vrijkomt bij onderhoud aan oevers en het maaien van rietvegetatie staat in sectorplan 8, externe linkGescheiden ingezameld/afgegeven groenafval.

Opslag en transport

Er zijn geen speciale eisen gesteld aan opslag en transport.

Verwerking

Zie [Stroomschema verwerking van riet]. Hieronder volgt een toelichting op de verwerkingsopties.

Allereerst dient eventueel aanwezig zwerfvuil verwijderd te worden voordat het riet gemaaid wordt (zie verder [Zwerfafval]).

Riet van onderhoud aan oevers en van het maaien van rietvegetatie:

  • Wanneer een grotere hoeveelheid riet vrijkomt, kan dat mogelijk worden ingezet als dakbedekkingsmateriaal. Hieraan worden eisen gesteld op het gebied van lengte, dikte, vorm en aanlevering (zie voorkomen van afval). Indien aan deze eisen wordt voldaan kan contact worden opgenomen met een van de afnemers.
  • Voor riet dat in kwaliteit of hoeveelheid niet geschikt is als dakbedekkingsmateriaal zijn andere mogelijkheden. Er kan voor gekozen worden het riet ter plaatse achter te laten. Wanneer daarvoor ruimte is kan het riet achtergelaten worden en op stapels worden gelegd. De stapels kunnen dienen als schuil- en nestgelegenheid. Daarnaast kan het eerst versnipperd worden en ter plaatse verspreid. Hiervoor geldt hetzelfde als bij houtsnippers (zie [Groenafval]) dat het beter is om het op hopen achter te laten, omdat een volledige bedekking van de bodem belemmerend werkt op de ondergroei. Hierbij dient vermeld te worden dat het achterlaten van riet niet past in een eventueel verschralingregime. Dit geldt in sterke mate voor riet omdat deze plant grote hoeveelheden voedingsstoffen kan opnemen en omzetten in biomassa. Deze eutrofe stoffen komen weer vrij in het ecosysteem als men het gemaaide riet achterlaat en laat vergaan.
  • Een andere verwerkingsoptie betreft de afvoer naar een composteringsbedrijf. Daar kan het al dan niet met ander groenafval worden verwerkt.
  • Tenslotte kan het bijvoorbeeld door aangetroffen verontreiniging noodzakelijk zijn om het riet af te voeren en te laten verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie.

Helofytenfilters

Als aangetoond is dat het riet dat als helofytenfilter heeft gediend dusdanig is verontreinigd door geaccumuleerde verontreinigingen dat het niet hoogwaardig verwerkt kan worden, moet het worden afgevoerd en verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie.