Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen riet en helofytenfilters

Algemeen

De functie van een helofytenfilter is het filteren/zuiveren van afvalwater. In het filter worden specifieke verontreinigingen zoals PAK en zware metalen door het riet opgenomen en omgezet in biomassa. De rietvegetatie groeit op het verontreinigde water en bindt daarmee de verontreinigingen, dit heet accumulatie.

Mogelijke verontreinigingen

Bij riet en helofytenfilter kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

Algemeen

  • zwerfvuil (zoals papier, plastic, textiel; zie kaart Zwerfafval);
  • aanhangende, mogelijk verontreinigde baggerspecie (zware metalen, minerale olie, PAK in verontreinigde baggerspecie).

Bij helofytenfilters:

  • geaccumuleerde verontreinigingen in de rietvegetatie (bijv. PAK, zware metalen);
  • verontreinigingen uit het afstromend wegwater die niet door de vegetatie zijn opgenomen (bijv. minerale olie).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico’s.

Milieu

Bij helofytenfilters neemt de rietvegetatie de verontreiniging op. Hierdoor wordt verspreiding van de schadelijke bestanddelen door uitloging naar bodem en grondwater voorkomen evenals vergifting van in het water levende organismen en op lange termijn schadelijke effecten op het aquatisch milieu. Riet afkomstig uit helofytenfilters dient dan ook niet in de omgeving teruggebracht te worden.