Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sorteerzeefzand en RKGV

Sorteerzeefzand

Sorteerzeefzand is het afgezeefde fijne materiaal afkomstig van sorteerinrichtingen. Het afzeven van sorteerzeefzand in sorteerinrichtingen is verplicht. De ontstane fijne fractie (sorteerzeefzand) mag niet worden gemengd met andere materialen. Op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) moet het sorteerzeefzand worden beschouwd als bouwstof. Omdat het materiaal in veel gevallen verontreinigd is, moet in geval van hergebruik de kwaliteit worden getoetst aan de normen voor toepassen van niet-vormgegeven bouwstoffen, tenzij het aandeel grond in het sorteerzeefzand groter is dan 20%. Uit de toetsing kan blijken dat reiniging of bewerking noodzakelijk is voorafgaand aan de toepassing.

Een uitzondering wordt gevormd door de situatie dat met het afzeven beoogd is om bodemdeeltjes af te zeven, bijvoorbeeld een bodemlaag waarin veel puin aanwezig is. In dergelijke gevallen heeft het zeefzand volgens het Bbk wel een relatie met bodemmateriaal en dient het sorteerzeefzand als grond te worden beschouwd. Het zand is immers gebruikt om beton en bakstenen te maken, waarbij het zand dus in een product is opgesloten en het zand komt na een bewerkingsproces weer vrij. Dit zand kan normaliter gewoon een bodemfunctie vervullen. Ook in dit geval dient de kwaliteit te worden bepaald voor toetsing aan de normen van het Bbk, in dit geval de normen voor grond. Aandacht daarbij is wel noodzakelijk voor de voorgeschiedenis van het zand afkomstig uit de reiniging van zeefzand. Vanwege de vermenging met allerhande soorten materialen is het noodzakelijk meer parameters te onderzoeken dan de parameters die regulier worden onderzocht, met name de uitloging van sulfaat is vaak een probleem bij gereinigd zand uit zeefzand.

RKGV staat voor Riool-, Kolken- en Gemalenslib en Veegzand. Het ontstaat bij diverse reinigingswerkzaamheden. Uit zandrijk RKGZ kan zand worden teruggewonnen.

Voor afvalaspecten van sorteerzeefzand en RKGV zie [Bermmaaisel en slootveek, bermverlagingsgrond (bermschraapsel), veegvuil, RKG- en ZOAB-slib].

Leverancier

Recyclingbedrijven, sorteerbedrijven

Leveringsvorm

Ongewassen sorteerzeefzand (voor 90% niet toepasbaar in het kader van het Bbk).

Gewassen sorteerzeefzand (in veel gevallen toepasbaar als grond).

RKGV: onbekend

Beschikbaarheid

Beperkt

Zie ook: