Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen straalgrit (beton- en staaloppervlakten)

Mogelijke verontreinigingen

Bij straalgrit kunnen de volgende verontreinigingen voorkomen:

  • Zware metalen (zijn soms al in een lage concentratie in nieuw straalgrit aanwezig).
  • PAK.
  • Verfresten.
  • Soms chloorhoudende bestanddelen (koolteer, restanten boor- en snijolie).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

Geen specifieke risico's.

Milieu

  • Gritstralen is een reinigingsmethode, die meestal wordt uitgevoerd met behulp van een korrelig materiaal met bepaalde eigenschappen (hardheid, grootte, vorm van de deeltjes, etc.). Tijdens het gritstralen worden het aanwezige vuil, oude verflagen, roest, olie of andere verontreinigingen en een gering deel van het oppervlak van het gestraalde object verwijderd.
  • In Nederland wordt voor gritstralen voornamelijk gebruik gemaakt van eenmalig straalgrit, te weten smeltslakgrit afkomstig van centrales uit Duitsland. In het recente verleden werd ook gebruik gemaakt van zogenaamd metaalslakgrit (o.a. koperslakgrit). Uit milieuhygiënische overwegingen wordt dit vrijwel niet meer toegepast. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van meermalig straalgrit, zoals korund.
  • Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk straalgrit wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast, heeft de Nederlandse regering straalgrit opgenomen in het externe linkBesluit Stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.
  • Reiniging van straalgrit dient plaats te vinden indien deze reiniging leidt tot een zodanige verbetering van de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal dat het gereinigde straalgrit als bouwstof kan worden toegepast. In de externe linkRegeling niet-reinigbaar straalgrit is vastgelegd hoe bepaald moet worden of straalgrit al dan niet reinigbaar is.