Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase tegels en klinkers

Omschrijving en euralcode

Definitie

Tegels en klinkers zijn steenachtige materialen die vrijkomen bij het aanleggen, onderhoud en opbreken van elementenverhardingen.

Zeer Zorgwekkende stoffen

In het verleden zijn er afvalstoffen geïmmobiliseerd in beton en bakstenen. Afhankelijk van de grondstof of geïmmobiliseerde stof kunnen er ZZS inzitten.

Euralcode

Hoofdstuk

17 Bouw- en sloopafval(inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties)

Subhoofdstuk

17 01 beton, stenen, tegels en keramische producten

Specifieke code

17 01 06* c: mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten, of afzonderlijke fracties daarvan die gevaarlijke stoffen bevatten 17 01 07 c: niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn de tegels en klinkers gevaarlijk afval (17 01 06*) of niet gevaarlijk afval (17 01 07).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). In het LAP staat hoe we met afvalstoffen in Nederland om gaan, waaronder beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. Voor een groot aantal afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen waarin specifiek voor die afvalstof het beleid is vastgelegd. Hiertoe behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

Het beleid voor de verwerking van tegels en klinker die in de afvalfase vallen onder sectorplan 29, externe linkoverig Steenachtig materiaal.

Opslag en transport

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.

Verwerking

Zie [Stroomschema verwerking tegels en klinkers].

In sectorplan 29 is het landelijk beleid beschreven over hoe steenachtige materialen in Nederland verwerkt mogen worden. De minimumstandaard voor tegels en klinkers is gericht op recycling met in achtneming van het algemeen mengbeleid en er geen stoffen aanwezig zijn die recycling in de wegstaan.. Ander of laagwaardiger verwerken dan de minimumstandaard is niet toegestaan. Voor alle detailbepalingen over de verwerking van beton zie het sectorplan in het LAP.

Als de stenen en klinkers van beton zijn, zie afvalstoffenkaart [beton]. Als het gebakken straat stenen zijn dan kan het als granulaat toegepast worden, zie [granulaten en puin afvalstoffenkaart].

Storten

In het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen is bepaald dat het storten van steenachtig materiaal, afkomstig uit bouw- en sloopafval (categorie 34, steenachtige materialen, met uitzondering van cellenbeton) niet is toegestaan.