Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase voegvulling

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Voegvulling komt vrij bij:

  • Het aanbrengen/vervangen van vulmateriaal bij: dilatatievoegen, langsnaden, reparaties en overgangsnaden.
  • Restanten, die ontstaan bij het aanbrengen van voegvullingen.
  • Het wegbreken van wegverhardingen of kunstwerken.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Afhankelijk van de aard van de vloeivulling kunnen ZZS boven de concentratiegrenswaarde aanwezig zijn. In oude voegvullingen kunnen PAK’s uit teer zitten.

Euralcode

Voegvulling heeft de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

09 overig bouw- en sloopafval

Specifieke code

17 09 03*: overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

17 09 04: niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen is voegvulling gevaarlijk afval (17 09 03*) of niet gevaarlijk afval (17 09 04).

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

In welk sectorplan de minimumstandaard voor de verwerking van een monostroom voegvulling valt, hangt af van waaruit deze bestaat: externe linkbitumen (asfalt), externe linkkunststof (11) of externe linkmetaal (12). Vaak is voegvulling echter gemengd met ander bouw- en sloopafval en valt de verwerking onder sectorplan 28 externe linkGemend bouw- en sloopafval en gemengde fracties.

Opslag en transport

Geen speciale maatregelen.

Verwerking

  • Gemengd bouw en sloopafval moet worden gesorteerd waarbij zoveel mogelijk monostromen moeten ontstaan. Die monostromen vallen vervolgens onder hun eigen sectorplan.
  • Bitumenvoegvulling wordt gezien als asfalt en dient daarom volgens de Regeling Bouwbesluit 2012 gescheiden te worden van overig bouw- en sloopafval en vervolgens gerecycled te worden.
  • Metaal en kunststof moeten volgens sectorplan 28 ook gescheiden worden en volgens de geldende minimumstandaard voor de monostromen verwerkt worden.

Storten

Het is verboden om gemengd bouw- en sloopafval te storten, met uitzondering van partijen die asbest bevatten.