Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase voorschakelapparatuur

Omschrijving en euralcode

Definitie

Voorschakelapparatuur komt vrij bij groot onderhoud en reconstructies als onderdeel van verlichting.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Condensatoren van voor 1970 zijn PCB-houdend, condensatoren van tussen 1970 en 1982 kunnen PCB-houdend zijn.

Euralcode

Voorschakelapparatuur heeft de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

20 STEDELIJK AFVAL (HUISHOUDELIJK AFVAL EN SOORTGELIJK BEDRIJFSAFVAL, INDUSTRIEEL AFVAL EN AFVAL VAN INSTELLINGEN), INCLUSIEF GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRACTIES

Subhoofdstuk

20 01 gescheiden ingezamelde fracties (exclusief verpakkingsafval zoals genoemd in subhoofdstuk 15 01)

Specifieke code

20 01 35*: niet onder 20 01 21 en 20 01 23 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die gevaarlijke onderdelen bevat

20 01 36 niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van voorschakelapparatuur staat in sectorplan 71 externe linkAfgedankte elektrische en elektronische apparatuur in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3. PCB-bevattende apparatuur dient volgens sectorplan 64, externe linkPCB-houdende afvalstoffen te worden verwerkt.

Opslag en transport

PCB-houdende apparaten en condensatorolie mogen niet worden opgeslagen in een inrichting die uitsluitend voor opslag wordt gebruikt. Bij vrijkomen van deze afvalstoffen dienen ze namelijk direct afgevoerd te worden naar een erkende verwerker.

PCB-houdende apparatuur en condensatorolie moet in speciale verpakkingsmaterialen worden opgeslagen en vervoerd.

Verwerking

Het ministerie van I&W wil verspreiding van PCB's naar het milieu voorkomen ter bescherming van de mens en het ecosysteem. Sinds 1979 worden in Nederland aan het gebruik van PCB's wettelijke beperkingen gesteld. In 1985 werd een verbod van kracht om PCB's in Nederland op de markt te brengen, ook in gesloten systemen zoals transformatoren en condensatoren. Sinds 2001 is de productie wereldwijd verboden door de ondertekening van het Verdrag van Stockholm. In Nederland zijn alle apparaten die PCB’s bevatten voor 2003 van de markt gehaald. Door in het afvalstadium zorgvuldig met deze apparaten om te gaan, wordt voorkomen dat andere materialen met PCB's verontreinigd raken. PCB-houdende afvalstoffen mogen worden gereinigd, maar de PCB's en de niet te reinigen PCB-houdende afvalstoffen dienen te worden vernietigd (verbrand).

Het Landelijk afvalbeheerplan beschrijft in sectorplan 64 voor zowel PCB-houdende apparaten als voor PCB-houdende olie nauwkeurig hoe de inzameling en de be- en verwerking van deze afvalstoffen dient plaats te vinden. Voor beide categorieën zijn zogeheten minimumstandaarden omschreven. Zo bepaalt het LAP dat PCB-bevattende apparaten in het afvalstadium moeten worden afgetapt en gespoeld. Voor PCB-houdende olie is de minimumstandaard het verbranden van de olie. In het LAP is opgenomen dat verwerking in het buitenland eveneens is toegestaan maar dat uitvoer ten behoeve van storten in beginsel niet wordt toegestaan.

Voor overige voorschakelapparatuur gelden dezelfde verwerkingseisen als voor elektronische en elektrische apparatuur, gebaseerd op de WEELABEX. Zie hiervoor de afvalkaart [Elektrische en elektronische apparatuur].