Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase wegmarkeringen - verwijderen

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Wegmarkeringen bestaan in verschillende typen:

  • Thermoplastmarkering (Plastic)
  • Plakmarkering op rol
  • Verf markering
  • Tapemarkering of tijdelijke markering

Verwijderen gebeurt op verschillende manieren:

Thermoplastmarkeringen worden gefreesd (boven het asfalt)of met hoge druk waterstralen losgespoten of losgetrokken.

Plakmarkering op rol kan soms worden losgetrokken, maar moet meestal worden losgespoten.

Verfmarkering wordt met hoge druk waterstralen losgespoten.

Tapemarkeringen worden meestal losgetrokken.

Zeer Zorgwekkende stoffen

De samenstelling van wegmarkeringen en de afvalstoffen daarvan is onbekend. Het ligt niet voor de hand dat er ZZS aanwezig zijn in de markeringen zelf. Eventueel schadelijke oplosmiddelen zijn in verwijderde wegmarkeringsverf al uitgedampt. Wel moet er worden opgelet dat wegmarkeringen die in contact zijn geweest met teerhoudend asfalt PAK’s kunnen bevatten. De verwijderde markeringen kunnen namelijk vervuild zijn met teer. Door het verkeer zouden de markeringen ook verontreinigd kunnen zijn geraakt met ZZS. Het afval van de wegmarkeringen moeten in dat geval vernietigd.

Euralcode

Verwijderde wegmarkeringen hebben de volgende Euralcodes:

Hoofdstuk

17 BOUW- EN SLOOPAFVAL (INCLUSIEF AFGEGRAVEN GROND VAN VERONTREINIGDE LOCATIES)

Subhoofdstuk

09 overig bouw- en sloopafval

Specifieke code

17 09 03* c: overig bouw- en sloopafval (inclusief gemengd afval) dat gevaarlijke stoffen bevat

17 09 04 c: niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval.

Toelichting

Afhankelijk van de concentratie en de gevaarseigenschappen van de verontreinigingen zijn de wegmarkeringen gevaarlijk afval (17 09 03*) of niet gevaarlijk afval (17 09 04). Wegmarkeringen worden in de regel als gevaarlijk geclassificeerd als zij in contact zijn geweest met teerhoudend asfalt.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad Landelijk afvalbeheerplan kan meer informatie gevonden worden over de inhoud en doel van het LAP.

In eerste instantie zou je voor de minimumstandaard voor de verwerking van wegmarkering kunnen beginnen in sectorplan 28, externe linkGemengd bouw- en sloopafval. Als de belijning vooral uit kunststof bestaat staat de minimumstandaard in sectorplan 11, externe linkKunststof. Voor andere reststromen wordt er verwezen naar het externe linkBeleidskader.

Opslag en transport

Aan opslag en vervoer van markeringsmateriaal dat naar een afvalverwerker gaat worden geen speciale eisen gesteld.

Verwerking

  • de verwerker zal resten markeringsmateriaal, vrijkomend bij verwijderen d.m.v. freestechnieken, meestal alleen als gevaarlijk afval accepteren. Dit om de mogelijke verontreinigingen met teer, door het wegverkeer en natuurlijk de bestanddelen van de markeringsresten zelf. 
  • Om de resten als niet gevaarlijk afval af te kunnen voeren en te verwerken zal een analyse op chemische samenstelling noodzakelijk zijn, om de mate van verontreiniging aan te tonen.; 
  • bij het verwijderen van wegmarkeringen m.b.v. hogedruk-waterstralen met afzuiging blijft na bezinking van de verfresten licht verontreinigd afvalwater over. De verontreinigingen zijn dusdanig dat het niet zo op het oppervlaktewater kan worden geloosd. Na overleg met het waterschap is het wellicht mogelijk het afvalwater bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie af te geven. Hierbij is waarschijnlijk wel een analyse op chemische samenstelling vereist.

Verwijderen

Voor het verwijderen van wegmarkeringen kan gebruik worden gemaakt van mechanische verwijderingstechnieken (frezen) en van straaltechnieken, zoals hoogdrukwaterstralen en drooggritstralen;

  • in geval van hogedruk-waterstralen kan met behulp van een vacuümsysteem het water met daarin de markeringsresten worden afgezogen. Door bezinking worden de markeringsresten gescheiden van het water. In geval van drooggritstralen kan met behulp van afschermingsystemen en afzuigtechnieken het vrijkomen van verontreinigd stof worden voorkomen;
  • droog-ijs stralen (cryogeen stralen) is vooralsnog een te trage techniek gebleken. Dit is vooral een probleem voor het wegverkeer omdat het voor oponthoud zorgt;