Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Eigenschappen wegmarkeringen - verwijderen

Mogelijke verontreinigingen

In geval van mogelijke verontreinigingen in verwijderd markeringsmateriaal, moet naast de bestanddelen van het markeringsmateriaal zelf, ook rekening worden gehouden met verontreinigingen die afkomstig zijn van het wegverkeer. Daarnaast kan teer aanwezig zijn in verhardingsresten, die kunnen vrijkomen bij het verwijderen van de wegmarkering. Mogelijke verontreinigingen zijn daarom:

  • verhardingsresten (afhankelijk van de verwijderingstechniek);
  • PAK (uit teerhoudend asfalt; emissie van het verkeer);
  • zware metalen (uit de kleurpigmenten; emissie van het verkeer);
  • vluchtige en niet vluchtige organische koolwaterstoffen (VOS);
  • weekmakers (dit geldt alleen voor thermoplastisch markeringsmateriaal).

Gezondheid en Arbeidsomstandigheden

PAK en vluchtige organische koolwaterstoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Vluchtige organische stoffen komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, oplos- en schoonmaakmiddelen, boenwas, cosmetica en nagellakremover. Belangrijke 'producenten' van VOS zijn de aardolie-industrie, benzinestations, metaalindustrie, verkeer, schildersbedrijven en huishoudens. VOS reageren onder invloed van zonlicht met onder andere stikstofoxiden. Daarbij komt het voor mens, plant en dier zeer schadelijke ozon (O3) vrij. Bij zonnig en windstil weer leidt dit tot smog. Zie [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat] voor de risico’s van PAK.

Milieu

PAK en vluchtige koolwaterstoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. De verschillende verontreinigingen kunnen leiden tot bodem en/of oppervlaktewater vervuiling indien de restanten verwijderd markeringsmateriaal niet zorgvuldig worden afgevoerd. Zie voor de risico’s van PAK ook [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat].