Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase zand

Zand wordt grootschalig ingezet bij een groot aantal toepassingen. Afhankelijk van de eigenschappen (met name korrelgrootteverdeling, hoekigheid en samenstelling) van het zand wordt het ingezet:

  • in grondwerken: in aanvullingen, ophogingen, in de belastingspreidende laag (zandbed), drainagelagen, straatwerk (RAW 22, 23, 24);
  • in de waterbouw: filterlagen, in kernen van dijken, bij oeverbeschermingen (o.a. als suppletiemateriaal) en als grondverbeteringsmateriaal;
  • als toeslagmateriaal in beton, zie [Beton (incl. colloïdaalbeton)];
  • als toeslagmateriaal in asfalt, zie [Asfalt(beton), teerhoudend asfalt en asfaltgranulaat].

Voor de waterbouwtoepassingen wordt mede verwezen naar door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) opgestelde richtlijnen. Hieronder wordt ingegaan op zand in grondwerken.

Zand in de wegenbouw

Zie [Constructief gedrag en materiaaleigenschappen] voor de legenda bij deze figuur.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) wordt zand aangemerkt als grond. Zie hiervoor de Leidraad Bodem die is opgesteld door Rijkswaterstaat en zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]) voor meer informatie over de Bbk.

Certificering

Voor zand voor toepassing in grondwerken zijn de volgende BRL’s beschikbaar:

Protocol 9335-9 is bedoeld voor keuring ten behoeven van het vaststellen van de civieltechnische kwaliteit van de grond.

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s bij gebruik van zand.