Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bouwstoffase zandpalen - zanddrains

Zanddrains voor verticale drainage wordt met name gebruikt bij:

  • ophogingen voor wegen en spoorwegen;
  • aanleg en verzwaring van dijklichamen;
  • ophogingen van bouwterreinen.

Bouwstoffenregelgeving

Onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) valt drainagezand onder de categorie grond. Zie hiervoor de Leidraad Bodem die is opgesteld door Rijkswaterstaat (zie ook [Beleidsblad Besluit bodemkwaliteit (grondstromen)]).

Certificering

Er is geen specifieke certificeringsregeling voor drainzand, wel voor zand op zich. Voor zand voor toepassing in grondwerken zijn de volgende BRL’s beschikbaar:

Risico’s en beheersmaatregelen

Er zijn geen specifieke risico’s bekend.