Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase afval van verzorgingsplaatsen

Omschrijving en euralcode

Definitie

Afval van verzorgingsplaatsen is afval dat wordt achtergelaten op verzorgingsplaatsen. Het gaat om zowel achtergelaten zwerfafval, als de inhoud van de aanwezige openbare afvalbakken. Dumpingen naast de afvalbakken vallen ook onder dit afval.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Voor afval uit onderhoud van openbare ruimtes bestaan de partijen uit gemengd onderhoudsafval en is door menging de kans zeer klein dat het gehalte van een ZZS de relevante concentratiegrenswaarde overschrijdt. Voor enkele specifieke afvaldumpingen van bijvoorbeeld klein chemisch afval zal de concentratie ZZS mogelijk hoger zijn dan de grenswaarde.

Euralcode

Afval van verzorgingsplaatsen heeft geen specifieke Euralcode. In het algemeen is de herkomst van het afval bepalend voor de Euralcode die wordt gebruikt. De samenstelling en de aanwezige stromen bepalen hoe de afvalstoffen worden ingedeeld.

De algemene (gemengde) stroom krijgt de volgende Euralcode:

Hoofdstuk

20 Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties

Specifieke code

20 03 01: gemengd stedelijk afval.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan]kan meer informatie gevonden worden over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van afval van verzorgingsplaatsen staat in sectorplan 9, externe linkAfval van onderhoud van openbare ruimten.

Opslag en transport

Geen speciale eisen, behalve voor KCA, zie hiervoor afvalblad [KCA].

Verwerking

De minimumstandaard voor afval van verzorgingsplaatsen, staat in sectorplan 9 Afval van onderhoud openbare ruimten. Het afval moet gescheiden worden in een fractie die hergebruikt/gerecycled kan worden en een fractie die verbrand wordt ter verwijder

Klein gevaarlijk afval (Kga) (ook wel KCA)

Wanneer (klein) gevaarlijk afval wordt aangetroffen dient dit te worden verwijderd door een inzamelaar van klein gevaarlijk afval. Kleine hoeveelheden kunnen wanneer de verpakkingen intact en het transport zonder gevaar plaats kan vinden worden meegenomen naar een RWS steunpunt waarna een inzamelaar het vanaf het steunpunt meeneemt.

Wanneer het kleine hoeveelheden (< 50 kg) betreft kan het in sommige gevallen ook worden afgevoerd naar een gemeentelijke milieustraat.

Overig afval

Uit milieuhygiënisch oogpunt dient gekozen te worden voor het zo veel mogelijk gescheiden houden en bewaren van afvalstoffen. In de praktijk is bij Rijkswaterstaat door een deel van de dienstkringen een tijdelijke, zo veel mogelijk gescheiden, opslag van de verschillende materialen ingericht. Dit betreft onder andere autobanden en rubberafval (zie [Banden] ), metalen, glas-, papier- en kunststofverpakkingen (zie [Verpakkingsmaterialen]).

Zie [Stroomschema verwerking afval van onderhoud van openbare ruimte].