Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase roostervuil

Omschrijving en Euralcode

Definitie

Roostervuil is afval dat zich verzamelt bij roosters geplaatst in gemalen, rioleringen, watergangen, sluizen, pompkelders en stuwen. Roostervuil bestaat voornamelijk uit klein organisch materiaal en drijfhout. Flessen, plastic en metalen verpakkingen blijven ook vaak achter roosters hangen.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Voor afval uit roostervuil is de kans zeer klein dat het gehalte van een ZZS de relevante concentratiegrens overschrijdt.

Euralcode

Roostervuil heeft geen specifieke Euralcode. In het algemeen is de herkomst van het afval bepalend voor de Euralcode die wordt gebruikt. De samenstelling en de aanwezige stromen bepalen hoe de afvalstoffen worden ingedeeld. De algemene (gemengde) stroom krijgt de volgende Euralcode:

Hoofdstuk

20 Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties

Subhoofdstuk

20 03 Overig stedelijk afval

Specifieke code

20 03 01: gemengd stedelijk afval.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] staat meer informatie over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van roostervuil staat in sectorplan 9, externe linkAfval van onderhoud van openbare ruimten .

Opslag en transport

Geen speciale eisen, behalve voor KCA, zie hiervoor afvalblad [KCA].

Verwerking

De minimumstandaard voor roostervuil, staat in sectorplan 9 externe linkAfval van onderhoud openbare ruimten. Het afval dient gescheiden worden in een fractie die hergebruikt/gerecycled kan worden en een fractie die verbrand wordt ter verwijdering.