Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Afvalstoffase zwerfafval

Omschrijving en euralcode

Definitie

Zwerfafval is niet verzameld afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Niet verzameld marktafval en drijfafval behoren eveneens tot de categorie zwerfafval.

Zeer Zorgwekkende stoffen

Doordat zwerfafval uit een mengeling van verschillende materialen bestaat, kan bijna met zekerheid uitgesloten worden dat de mogelijke aanwezigheid van ZZS de concentratiegrens overschrijdt. In veel gevallen gaat het om verpakkingsmaterialen.

Euralcode

Zwerfafval heeft geen specifieke Euralcode. In het algemeen is de herkomst van het afval bepalend voor de Euralcode die wordt gebruikt. De samenstelling en de aanwezige stromen bepalen hoe de afvalstoffen worden ingedeeld.

De algemene (gemengde) stroom krijgt de volgende Euralcode:

Hoofdstuk

20 Stedelijk afval (huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen), inclusief gescheiden ingezamelde fracties

Specifieke code

20 03 01: gemengd stedelijk afval.

Afvalbeleid

Elke stof, preparaat of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen is een afvalstof (art 1.1 lid 1 Wm). Voor afvalstoffen gelden specifieke regels en is er een afvalstoffenbeleid dat staat beschreven in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). Voor een veel afvalstoffen is in het LAP een sectorplan opgenomen. Voor die afvalstoffen staat in de sectorplannen uitgebreide informatie over het specifieke beleid voor die afvalstoffen. Tot dat specifieke beleid behoort onder andere de minimumstandaard. Deze minimumstandaard geeft het niveau in de afvalhiërarchie waaraan de verwerking minimaal moet voldoen. In het beleidskader van het LAP staat hoe we in het algemeen met afvalstoffen in Nederland om gaan. Dit kader geeft het beleid over afvalbeheer, vergunningverlening en toezicht, acceptatie, verwerking, inzameling en gescheiden houden van afvalstoffen. In het beleidsblad [Landelijk afvalbeheerplan] kan meer informatie gevonden worden over de inhoud en doel van het LAP.

De minimumstandaard voor de verwerking van zwerfafval staat in sectorplan 10, externe linkZwerfafval. Er wordt in sectorplan 10 verwezen naar sectorplan 9, externe linkAfval van onderhoud van openbare ruimten, voor de minimumstandaard.

Opslag en transport

Geen speciale eisen, behalve voor KCA, zie hiervoor afvalblad [KCA].

De minimumstandaard voor afval van verzorgingsplaatsen, staat in sectorplan 9 Afval van onderhoud openbare ruimten. Het afval moet gescheiden worden in een fractie die hergebruikt/gerecycled kan worden en een fractie die verbrand wordt ter verwijdering.

Klein gevaarlijk afval (Kga) (ook wel KCA)

Wanneer (klein) gevaarlijk afval wordt aangetroffen dient dit te worden verwijderd door een inzamelaar van klein gevaarlijk afval. Kleine hoeveelheden kunnen wanneer de verpakkingen intact en het transport zonder gevaar plaats kan vinden worden meegenomen naar een RWS steunpunt waarna een inzamelaar het vanaf het steunpunt meeneemt.

Wanneer het kleine hoeveelheden (< 50 kg) betreft kan het in sommige gevallen ook worden afgevoerd naar een gemeentelijke milieustraat.

De werkwijzer externe linkOmgaan met afval langs wegen geeft praktische aanwijzingen voor het omgaan met afvalstoffen langs wegen.

Overig afval

Uit milieuhygiënisch oogpunt dient gekozen te worden voor het zo veel mogelijk gescheiden houden en bewaren van afvalstoffen. In de praktijk is bij Rijkswaterstaat door een deel van de dienstkringen een tijdelijke, zo veel mogelijk gescheiden, opslag van de verschillende materialen ingericht. Dit betreft onder andere autobanden en rubberafval (zie [Banden]), metalen, glas-, papier- en kunststofverpakkingen (zie [Verpakkingsmaterialen]).

Ontwikkelingen

In 2015 is het externe linkLandelijk Aanpak Zwerfafval opgesteld. Rijkswaterstaat heeft verschillende projecten lopen om zwerfafval aan te pakken.

Voor meer informatie over de laatste kennis en praktijkervaringen op het gebied van zwerfafval bekijk de externe linkkenniswijzer zwerfafval.

Het kabinet wil de hoeveelheid zichtbaar zwerfafval op oevers en de kust nog voor 2020 verminderen. Rijkswaterstaat draagt hieraan bij met de landelijke externe linkZwerfafvalophaalregeling (ZOR).